Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση περισσευμάτων βοσκής Δ.Ε. Φαλάνθου

Εκτίθενται σε πλειοδοτική δημόσια δημοπρασία η εκμίσθωση οι δημοτικές βοσκήσιμες εκτάσεις (περισσεύματα βοσκής) της Δ.Ε. Φαλάνθου για το έτος 2015.Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981,

β) Τις διατάξεις του Ν.3463/2006,

γ) Τις διατάξεις του Ν.3852/2010,

δ) Τη με αριθμό 359/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,

ε) Τη με αριθμό 435/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία καθορίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας,

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

ότι εκτίθενται σε πλειοδοτική δημόσια δημοπρασία η εκμίσθωση οι δημοτικές βοσκήσιμες εκτάσεις (περισσεύματα βοσκής) της Δ.Ε. Φαλάνθου για το έτος 2015, οι οποίες βρίσκονται στις κάτωθι θέσεις:

 1. Στη  Τ.Κ. Αλωνίσταινας  ο βοσκήσιμος τόπος στη θέση «Μεγάλη Λάκα-Γκλαβά» έκτασης 5.000 στρ. του οποίου όρια είναι : Ροεινό - Κορυφογραμμή - Καρδαρά - Αλωνίσταινα.
 2. Στη Τ.Κ. Σιλίμνας ο βοσκήσιμος τόπος στη θέση «Φτερόλακα» έκτασης 3.500 στρ. του οποίου όρια είναι : Πόρος - Σπηλιά-Δρομίσκος - Ρέμα  Κουμασόρεμα - Βουρκολάκους - Φτερόλακα - Ντινούση - Πουρνάρι -Λαγονέρι - Φεκλιά Χωράφι - Μάλιαρη - Διάσελο - Μεγάλη Πλεύρα - Παναγιωταρόλακα-Αλουπότρυπα - Γελαδοκόπρι - Μαγιακίστρα - Βρύση Καρκρόλι - Χούνη - Οβορό-Λιθαρόλακα - Γεφύρι - Ντουμανόγλι - Χουνάκι - Χαλάσματα - Μούργο Λιθάρι - Ανυψόλακα -Όρια Τσελεπάκου - Κερμοβούνι - Καταραχάκια – Πόρος. 
 3. Στη Τ.Κ. Σιλίμνας ο βοσκήσιμος τόπος στη θέση «Πεζόγκορα-Περιστεριά» έκτασης 2.000 στρ του οποίου όρια είναι : Σύνορα Βαλτετσίου Σιλίμνας - Στέρνα - Λακούλια - Σούελο - Βρύση - Καρδιά – Άγιος Γεώργιος -Χελιώτη - Νταυραμήτι - Παναγιά - Βρύση Βαρβάρα - Διάσελο – Μάλλιαρη.
 4. Στη Τ.Κ. Ροεινού ο βοσκήσιμος τόπος στη θέση  «Κανάλλους» έκτασης 1.000 στρ. περίπου, όρια του οποίου είναι : όρια  Μεγάλης Λάκας - Σκυλόρεμα-Διάσελο.

Οι όροι της διακήρυξης, σύμφωνα με τους οποίους η επιτροπή θα ενεργήσει τη δημοπρασία, είναι οι εξής :

Άρθρο 1

     Ως κατώτατο όριο μισθώματος ορίζεται το ποσό που αναφέρεται κατωτέρω για κάθε περιοχή:

 1. Στην Τ.Κ. Αλωνίσταινας

üΘέση «Μεγάλη Λάκα –Γκλαβά» συνολικής έκτασης 5.000 στρ. με ελάχιστο ποσό πρώτης προσφοράς (κατώτερο μίσθωμα) αντί του ποσού 525,00 €

2.  Στην Τ.Κ. Σιλίμνας

 • α) Θέση «Φτερόλακα» συνολικής έκτασης  3.500 στρ. με ελάχιστο ποσό πρώτης προσφοράς (κατώτερο μίσθωμα) αντί του ποσού 1.275,00 €
 • β) Θέση «Πεζόγκορα - Περιστεριά» συνολικής έκτασης  2.000 στρ. με ελάχιστο ποσό πρώτης προσφοράς (κατώτερο μίσθωμα) αντί του ποσού 1.000,00 €

3.  Στην Τ.Κ. Ροεινού

 • Θέση «Καννάλλοι» συνολικής έκτασης 1.000 στρ. με ελάχιστο ποσό πρώτης προσφοράς(κατώτερο μίσθωμα) αντί ποσού 600,00€

Άρθρο 2

          Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται σε χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης και έως τέλος μηνός Δεκεμβρίου 2015.

Άρθρο 3

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί επαγγελματίες κτηνοτρόφοι. Κανείς οφειλέτης του Δήμου δεν γίνεται δεκτός στην δημοπρασία καθώς και οι συγγενείς του μέχρι πρώτου (Α΄) Βαθμού.

Άρθρο 4

Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας με Αρ. πρωτ.: 873/55993/20-5-2015 και θέμα: «Κατανομή βοσκοτόπων στους κτηνοτρόφους της χώρας» θα εφαρμοστούν τα κατωτέρω: 

 • Σε περίπτωση ύπαρξης περίσσειας βοσκότοπου σε Τοπική/Δημοτική Κοινότητα του οικείου Δήμου, το πλεόνασμα διατίθεται κατά προτεραιότητα, σε κτηνοτρόφους των όμορων Τοπικών/Δημοτικών Κοινοτήτων. Αν συνεχίζει να υπάρχει περίσσεια, το πλεονάζον τμήμα μπορεί να κατανεμηθεί και σε κτηνοτρόφους ή μέλη συνεταιρισμών άλλων περιοχών και άλλων Δήμων όμορων ή μη, εντός των ορίων της οικείας Χ.Ε. ή του ίδιου νησιού αν πρόκειται για περιοχές της νησιωτικής Ελλάδας.
 • Όσοι από τους κτηνοτρόφους χρειάζονται για την κάλυψη των αναγκών τους και επιθυμούν να κάνουν χρήση περισσότερης έκτασης βοσκότοπου, μπορούν να αιτηθούν χορήγηση επιπλέον έκτασης βοσκοτόπου από τις περιοχές όπου υπάρχει απόθεμα. Αυτοί υπόκεινται στους όρους των μετακινούμενων κτηνοτρόφων και πρέπει να αποδεικνύουν και τη μετακίνηση τους.
 •  Η έκταση που κατανέμεται σε κάθε κτηνοτρόφο είναι συνεχόμενη και ενιαία, όπου αυτό είναι εφικτό.
 • Κτηνοτρόφοι που έκαναν χρήση του ίδιου βοσκότοπου για πάνω από 3 έτη κατά την πενταετία 2010-2014, λαμβάνουν κατά προτεραιότητα τις ίδιες εκτάσεις εφόσον το επιθυμούν και το δηλώσουν στην αίτησή τους.

Άρθρο 5

Όσοι κατέχουν με οποιονδήποτε τρόπο βοσκότοπους μεγαλύτερους των 500 στρ. δεν δικαιούνται να συμμετέχουν στην εκμίσθωση των δημοτικών βοσκήσιμων εκτάσεων  (περισσευμάτων βοσκής). Για την εξακρίβωση αυτού η αρμόδια υπηρεσία του δήμου διατηρεί την δυνατότητα να ζητήσει από τους κτηνοτρόφους αποδεικτικά στοιχεία, όπως αντίγραφα των εντύπων των φορολογικών δηλώσεων ή της Ενιαίας Δήλωσης Εκμετάλλευσης (ΟΣΔΕ) της προηγούμενης περιόδου, που να βεβαιώνουν ή όχι αυτή την χρήση.

Άρθρο 6

 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Διάθεσης και Διαχείρισης Βοσκοτόπων του Δήμου μας, οι κτηνοτρόφοι που κάνουν χρήση δημοτικού βοσκότοπου απαγορεύεται:

üΝα τον περιφράζουν. Οι παραβάτες τιμωρούνται με πρόστιμο και τους επιβάλλεται η άμεση απομάκρυνση της περίφραξης διαφορετικά θα απομακρύνεται από τα συνεργεία του Δήμου και θα τους βεβαιώνεται το αναλογούν ποσό.

üΝα τον καλλιεργούν  με μηχανικά ή άλλα μέσα.

üΝα τον λιπαίνουν και να κάνουν ρίψη φυτοφαρμάκων σε αυτόν.

üΝα τον αποψιλώνουν με μηχανικά ή άλλα μέσα (πχ κάψιμο).

üΝα προβαίνουν σε ενέργειες καταπάτησης και αλλοίωσης του φυσικού περιβάλλοντος.

üΝα τον υπεκμισθώνουν σε τρίτους.

üΝα αποκλείουν – περιφράσσουν δρόμους πρόσβασης προς τους βοσκοτόπους (αγροτικό δίκτυο).

üΝα επεμβαίνουν στα δίκτυα άρδευσης ή στις πηγές που έχει γίνει υδρομάστευση, για πότισμα των ζώων.

Άρθρο 7

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας ως εγγύηση γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρ/κών και Δανείων για παρακατάθεση σε αυτό, από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στη δημοπρασία ή άλλο που να ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζομένου, ομολογιών Δημοσίου, Τράπεζας, ή Οργανισμού κοινής ωφέλειας, που αναγνωρίζονται στη διακήρυξη ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς ή εις χρήμα ΕΥΡΩ ποσού (1/10) ήτοι:

 1. Της Τ.Κ. Αλωνίσταινας

Μεγάλη Λάκα–Γκλαβά 52,50 €

2.Της Τ.Κ. Σιλίμνας

 • Φτερόλακκα 127,50 €
 • Πεζόγκορα – Περιστεριά 100,00 €

3. Της Τ.Κ. Ροεινού

Καννάλλοι 60,00 €

Η ανωτέρω εγγυητική επιστολή θα επιστραφεί, μετά την υπογραφή της σύμβασης.

Άρθρο 8

     Αν κάποιος πλειοδοτεί  για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει αυτό στην επιτροπή της δημοπρασίας πριν από την  έναρξη του συναγωνισμού, στην οποία πρέπει να παρουσιάσει το  για το σκοπό αυτό νόμιμο πληρεξούσιο.

Άρθρο 9

     Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον πλειοδότη, η δέσμευση δε αυτή, μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακολούθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη.

Άρθρο 10

 Η κατακύρωση της δημοπρασίας γίνεται στον πλείονα προσφέροντας εντός 3΄ της ώρας μετά την τελευταία προσφορά που εκφωνείται από τον κήρυκα μετά από εντολή του Προέδρου της Επιτροπής.

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και θα είναι αλληλεγγύως και σε ολόκληρο υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.

Άρθρο 11

Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα για αποζημίωση λόγω μη έγκρισης των πρακτικών της δημοπρασίας από τα κατά Νόμο αρμόδια όργανα.

Άρθρο 12

Τα πρακτικά της δημοπρασίας περί του εάν είναι ικανοποιητικό μίσθωμα ή όχι είναι στην έγκριση της Ο.Ε.

Άρθρο 13

Το μίσθωμα θα καταβληθεί σε δύο μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, το δε αναλογούν χαρτόσημο 3% καθώς και το Ο.Γ.Α. χαρτοσήμου 20% βαρύνει τον μισθωτή.

Άρθρο 14

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση σε αυτόν της έγκρισης της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, για το αποτέλεσμα της δημοπρασίας, να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του και προσκομίζοντας εγγυητική επιστολή ποσού ίσου με ποσοστό 10% επί του ποσού του μισθώματος που θα επιτευχθεί, για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης, διαφορετικά η εγγύηση που έχει καταθέσει καταπίπτει υπέρ του Δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση, ενεργείται δε αναπλειστηριασμός σε βάρος αυτού και του εγγυητή του και ενέχονται και οι δύο για τη μικρότερη διαφορά του αποτελέσματος της δημοπρασίας από την προηγούμενη όμοια.

Άρθρο 15

Ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτού, ούτε υποχρεούται σε επιστροφή ή μείωση μισθώματος ή και λύση της σύμβασης άνευ αποχρώντος λόγου.

Άρθρο 16

Η σύμβαση αυτή θεωρείται ότι καταρτίστηκε οριστικά μετά την έγκριση του αποτελέσματος από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα.

Άρθρο 17

Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί την κατοχή του μισθίου, τις υπέρ αυτού δουλειές, τα όρια αυτού, να προστατεύει αυτό από κάθε καταπάτηση και γενικά να διατηρεί το μίσθιο σε καλή κατάσταση, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.

Άρθρο 18

Ο μισθωτής υποχρεούται όταν λήξει η σύμβαση να παραδώσει το μίσθιο στην κατάσταση που το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.

Άρθρο 19

Απαγορεύεται απόλυτα η σιωπηρά αναμίσθωση καθώς και υπεκμίσθωση του μισθίου από το μισθωτή.

Άρθρο 20

Ο εκμισθωτής δεν ευθύνεται απέναντι του μισθωτή για την πραγματική κατάσταση που βρίσκεται το μίσθωμα (λιβάδι), διότι ο μισθωτής  υποτίθεται ότι γνωρίζει αυτό.

Άρθρο 21

Σε περίπτωση καταστροφής των βοσκοτόπων από πυρκαγιά παύουν αυτοδικαίως να ισχύουν οι σχετικοί όροι της σύμβασης, ως προς την καμένη έκταση, διότι από το Σύνταγμα και από τον Νόμο είναι δεδομένη  και υποχρεωτική η προστασία της καμένης δασικής  έκτασης και από βοσκή.

Άρθρο 22

Εάν ο μισθωτής λιβαδιού κάνει χρήση βοσκοτόπων που δεν συμπεριλαμβάνονται στο λιβάδι που έχει εκμισθώσει θα του επιβάλλεται πρόστιμο  αυθαίρετης χρήσης βοσκής.

Άρθρο 23

          Αντιρρήσεις κατά του κύρους της δημοπρασίας μπορούν να υποβληθούν μόνο από τους κτηνοτρόφους που συμμετέχουν στο διαγωνισμό ή αποκλείστηκαν από αυτόν. Οι αντιρρήσεις υποβάλλονται μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ανακοίνωση του αποτελέσματος και απευθύνονται στον Πρόεδρο της Οικονομικής  Επιτροπής.

Άρθρο 24

Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί στις Τ.Κ. του Δήμου και θα κοινοποιηθεί προς δημοσίευση στους παραπλήσιους Δήμους.

Άρθρο 25

Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης της δημοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής και σύνταξης μισθωτηρίου βαρύνουν αυτόν, στον οποίο κατακυρώθηκε οριστικά η δημοπρασία.

Άρθρο 26

Η εκμίσθωση των παραπάνω δημοτικών βοσκήσιμων εκτάσεων, θα γίνει με πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία, η οποία θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα της Δ.Ε Φαλάνθου, στις 11 Αυγούστου  2015, ημέρα Τρίτη, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Ώρα έναρξης αποδοχής προσφορών 11.00 π.μ.

Ώρα λήξης αποδοχής προσφορών 12.00 το μεσημέρι

Στην περίπτωση που η δημοπρασία αποβεί άκαρπη για οποιοδήποτε λόγο, θα επαναληφθεί την επόμενη εβδομάδα της αρχικής δημοπρασίας, την ίδια ημέρα, την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο.

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Τμήμα Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας στη Διεύθυνση Λαγοπάτη 45 και Αταλάντης, τηλ. 2713 600459.

Ο Δήμαρχος Τρίπολης

Δημήτριος Παυλής

Menoume Tripoli 300x250

Κορωνοϊός: Δεν φοβόμαστε - Προστατευόμαστε
# Επιμένουμε Ελληνικά
ypodomes sm1

                deyatneo181           

 

Μήνυμα Δημάρχου


Κώστας Τζιούμης: "Στο πλευρό των επαγγελματιών"

Από την Τριπολιτσά του 1821 στην Τρίπολη  του 2021

   Με τις τελευταίες  αυτοδιοικητικές εκλογές (Μάιος – Ιούνιος 2019) οι συμπολίτες εμπιστεύθηκαν και ανέθεσαν την διαχείριση, την πορεία και τις τύχες του Δήμου μας στην παράταξη « ΤΡΙΠΟΛΗ αύριο », στην οποία έχω την τιμή και τη χαρά να ηγούμαι. Τιμή διότι ηγούμαι ήδη ενός ιστορικού Δήμου, χαρά διότι περιβάλλομαι από άξιους συνεργάτες.

   Από τον  Σεπτέμβριο του 2019, όταν και αναλάβαμε την ευθύνη των Κοινών, πορευόμαστε με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον και την εξυπηρέτηση και του τελευταίου δημότη μας – και με οδηγό σταθερό το Πρόγραμμά μας, όπου και αναλυτικά περιγράφονται οι 7+1 Προτεραιότητες – Δεσμεύσεις για την Τρίπολη του αύριο. Αυτό το πρόγραμμά εψήφισαν οι (συμ-)πολίτες, αυτό προσδοκούν να υλοποιήσουμε. Μέσα σε δύσκολες περιστάσεις, που όμως δε μας πτοούν.

   Πιστεύουμε ακράδαντα ότι ο Δήμος Τρίπολης έχει δυνατότητες και πλεονεκτήματα και ανθρώπους που μπορούν να τον φέρουν σε θέση ζηλευτή και περίοπτη, να εξασφαλίσουν ευημερία για ΟΛΟΥΣ,  να δώσουν ευκαιρίες σε καινοτόμες ιδέες και σε δημιουργικά μυαλά, εκσυγχρονίσουν υπηρεσίες και δομές, να παράγουν και να προβάλλουν τα δικά μας, ξεχωριστά, υλικά και πολιτιστικά προϊόντα, να οδηγήσουν την Τριπολιτσά του Κολοκοτρώνη, λίκνο του απελευθερωτικού Αγώνα του 1821, στην Τρίπολη των πολιτών που 200 χρόνια μετά είναι υπερήφανοι για το παρελθόν τους, ευτυχισμένοι για το παρόν τους και σίγουροι για το μέλλον τους.

   Με την βοήθεια και την στήριξη όλων των συμπολιτών το πρόγραμμά μας και το όραμά μας θα γίνουν χειροπιαστή πραγματικότητα.

 Ο Δήμαρχος Τρίπολης

Κωνσταντίνος Τζιούμης