ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 23-02-2017

Σας καλούμε την 23η  Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 13:00΄  μ.μ. σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο του Νέου Δημαρχείου επί της οδού Λαγοπάτη  45 και Αταλάντης σε τακτική δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα:

 

 1. Έγκριση  δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την εργασία με τίτλο «εργασίες συντήρησης-καθαρισμού φωτεινών σηματοδοτών Δήμου Τρίπολης»
 2. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την κάλυψη δαπανών δημοσίευσης περίληψης διακήρυξη
 3. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια κλειδαριών για διαμέρισμα ιδιοκτησίας του Δήμου στην Αθήνα
 4. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια ακατέργαστου άλατος
 5. Έγκριση  δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για Παροχή υπηρεσιών ζωντανών παρουσιάσεων θεμάτων μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας»
 6. Έγκριση  δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την εργασία «Τήρηση του κλαδικού λογιστικού σχεδίου για το έτος 2017- Σύνταξη ισολογισμού κ.λ.π. οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2016
 7. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την υπηρεσία: «Μίσθωση μηχανημάτων για αποχιονισμό και αντιπαγετική προστασία οδών Τ.Κ. της ΔΕ Βαλτετσίου»
 8. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την υπηρεσία: «Μίσθωση μηχανημάτων για αποχιονισμό και αντιπαγετική προστασία οδών Τ.Κ. της ΔΕ Τεγέας»
 9. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την υπηρεσία: «Μίσθωση μηχανημάτων για αποχιονισμό και αντιπαγετική προστασία οδών Τ.Κ. της ΔΕ Λεβιδίου»
 10. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την υπηρεσία: «Μίσθωση μηχανημάτων για αποχιονισμό και αντιπαγετική προστασία οδών Τ.Κ. της ΔΕ Τρίπολης»
 11. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την υπηρεσία: «Μίσθωση μηχανημάτων για αποχιονισμό και αντιπαγετική προστασία οδών Τ.Κ. της ΔΕ Σκιρίτιδας»
 12. Αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης του δικηγόρου κ. Σταυράκου Επαμεινώνδα σχετικά με την υπ’ αριθ. 15/2016 απόφαση του Ειρηνοδικείου Τρίπολης για την υπόθεση Παπασίνου Αθανασίου
 13. Ορισμός  δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Ειρηνοδικείου Τρίπολης κατά τη δικάσιμο της 1-3-2017, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη, προς αντίκρουση της με αρ. κατάθεσης 445/2015 αγωγής του Γιανναρά Αναστασίου κατά του Δήμου Τρίπολης
 14. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αμοιβή του δικηγόρου κ. Κουνέλη Βασιλείου, για παράσταση του σε αυτεπάγγελτη αναβολή στο ΣτΕ της υπόθεσης, Αίτησης ακύρωσης της υπ’ αριθ. 5430/28-12-2009 απόφ. Γεν. Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου σχετικά με την έγκριση  Περιβαλλοντικών όρων της εταιρείας  Ν. ΤΣΑΤΣΟΥΛΗΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε.
 15. Ψήφιση πίστωσης αμοιβής δικηγόρου (σχετ. 262/2015 Α.Ο.Ε.)
 16. Ορισμός δικηγόρου  για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης (Σχηματισμός Ακυρωτικής διαδικασίας) κατά τη δικάσιμο της 21-3-2017, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη, προς αντίκρουση της (Αρ. καταχ. Ακ146/20-11-2013 και αρ. Πιν. 22) αίτησης ακύρωσης των Ανδριανάκου Κων/νου  κλπ (σύνολο 8 πρώην Δημοτικών αστυνομικών) κατά του Δήμου Τρίπολης και της 57529/23-9-2013 απόφασης του Δημάρχου Τρίπολης

Σε περίπτωση κωλύματός σας παρακαλούμε όπως μας ειδοποιήσετε εγκαίρως, ώστε να ειδοποιηθεί το αναπληρωματικό μέλος.                              

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Της Οικονομικής Επιτροπής

                              ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

                              ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

                           

 

Μήνυμα Δημάρχου