Ενημέρωση Πολιτών

  • 10 Σεπτεμβρίου 2015

Δημόσια πλειοδοτική δημοπρασία, η εκμίσθωση ενός καταστήματος στην Τ.Κ. Καμαρίου.

  • 10 Σεπτεμβρίου 2015

Πλειοδοτική δημόσια δημοπρασία οι προς εκμίσθωση δημοτικές βοσκήσιμες εκτάσεις (περισσεύματα βοσκής) στη θέση «ΣΑΪΤΑΣ», της Τ.Κ Λίμνης, της Δ.Ε. Λεβιδίου για το έτος 2015.

  • 10 Σεπτεμβρίου 2015

Πλειοδοτική δημόσια δημοπρασία η εκμίσθωση οι δημοτικές βοσκήσιμες εκτάσεις (περισσεύματα βοσκής) στη θέση «Κεχρωτή - Τζελάτη», της Τ.Κ. Αλωνίσταινας της Δ.Ε. Φαλάνθου για το έτος 2015.

  • 09 Σεπτεμβρίου 2015

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια γευμάτων για τη σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Τρίπολης για το σχολικό έτος 2015 – 2016, ενδεικτικού προϋπολογισμού 91.417,54 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.

  • 24 Αυγούστου 2015

Ηλεκτρονικός Δημόσιος Διεθνής Ανοικτός Διαγωνισμός, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης αυτό της «χαμηλότερης προσφερόμενης τιμής», για την επιλογή παρόχου της υπηρεσίας:
«Διαχείριση (Μεταφορά και Επεξεργασία) Σύμμεικτων Αστικών Στερεών Αποβλήτων»
συνολικού προϋπολογισμού τετρακοσίων ενενήντα έξι χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα εννέα ευρώ και είκοσι λεπτών συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%.

  • 20 Αυγούστου 2015

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια κερκίδων για το κλειστό γυμναστήριο Τρίπολης, ενδεικτικού προϋπολογισμού 73.800,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%.

                           

 

Μήνυμα Δημάρχου