Πρόσκληση Δ.Σ. 22-12-2015

Σας καλούμε την 22α  Δεκεμβρίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 20.00 να προσέλθετε στην αίθουσα Αλεξόπουλου Παναγιώτη του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Τρίπολης, στο δεύτερο (β) όροφο, για Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα:

 1. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος 2016.
 2. Έγκριση Σχεδίου Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Τρίπολης για την περίοδο 2014-2019.
 3. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού για την ενίσχυση της πίστωσης του Κ.Α. 00.6312 με τίτλο : «Λοιποί Φόροι».
 4. Σύμβαση Διαδημοτικής Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Τρίπολης και του Δήμου Νότιας Κυνουρίας.
 5. Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Τρίπολης και του Δήμου Νότιας Κυνουρίας προκειμένου η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Τρίπολης να αναλάβει την αρμοδιότητα της Διευθύνουσας ή Επιβλέπουσας Υπηρεσίας για τα έργα τις μελέτες κλπ του αναθέτοντος Δήμου Νότιας Κυνουρίας.
 6. Παράταση ισχύος Προγραμματικής Σύμβασης με το Δήμο Γορτυνίας για την αμοιβαία παραχώρηση προς χρήση οχημάτων.
 7. Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Ύδρευση Τ.Δ. Βλαχοκερασιάς – Κερασιάς».
 8. Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής – Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Επισκευή και συντήρηση Δημοτικού Σχολείου Οικισμού Μαρμαριάς Τ.Κ. Αθήναιου Δ.Ε. Βαλτετσίου».
 9. Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής – Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση περιβάλλοντα χώρου Δημοτικού Σχολείου Δεμιρίου».
 10. Έγκριση διενέργειας της υπηρεσίας : «Μεταφορά και διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων».
 11. Οικονομική Ενίσχυση.
 12. Οικονομική Ενίσχυση.
 13. Οικονομική Ενίσχυση.
 14. Οικονομική Ενίσχυση.
 15. Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής – Οριστικής Παραλαβής του έργου: « Συντήρηση Κτιρίου Τσιχριτζή».
 16. Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής – Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Πλακόστρωση στη θέση Αλώνα Καλτεζών».
 17. Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής – Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Πλακόστρωση και Τσιμεντόστρωση στο Τ.Κ. Δάρα Δ.Ε.Λεβιδίου».
 18. Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής – Οριστικής Παραλαβής του έργου: « Κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης στη θέση Αλώνα Τ.Κ. Καλτεζών».
 19. Παράταση μίσθωσης αποθήκης στην Τ.Κ. Σταδίου.
 20. Προγραμματική Σύμβαση για την υλοποίηση του Υποέργου 2 : «Συνοδευτικά Μέτρα» της Πράξης «Παροχή Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΒΥΣ) του ΤΕΒΑ της Κοινωνικής Σύμπραξης ΠΕ Αρκαδίας» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του ΕΤΒΑ.
 21. Έγκριση της Προγραμματικής σύμβασης «Διαχείριση επιδημιολογικών κινδύνων που προκύπτουν από έντομα διαβιβαστές, δημιουργία και οργάνωση μηχανισμού επαγρύπνησης, ταχείας αντίδρασης και καταπολέμησης εντόμων διαβιβαστών στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.
 22. Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου : «Ανέγερση 12ου Δημοτικού Σχολείου Τρίπολης».
 23. Oριστική παραλαβή της μελέτης (Β΄Στάδιο – Τεύχη Δημοπράτησης) «Ανάπλαση Πλατείας και Κοινοχρήστων Χώρων στο Τ.Δ. Ριζών».
 24. Oριστική παραλαβή της μελέτης (Β΄Στάδιο – Τεύχη Δημοπράτησης) «Ανάπλαση Πλατείας Δημαρχείου και Λοιπών Κοινοχρήστων Χώρων στο Τ.Δ. Σταδίου».
 25. Oριστική παραλαβή της μελέτης (Β΄Στάδιο – Τεύχη Δημοπράτησης ) «Μελέτη Ανάπλασης Πλατείας και Κοινοχρήστων Χώρων Τ.Δ. Στρίγγου» του Δήμου Τεγέας.
 26. Oριστική παραλαβή της μελέτης (Β΄Στάδιο – Τεύχη Δημοπράτησης ) «Μελέτη Ανάπλασης  Κεντρικής Πλατείας Μαγούλας» Δήμου Τρίπολης.
 27. Oριστική παραλαβή της μελέτης (Β΄Στάδιο – Τεύχη Δημοπράτησης ) «Μελέτη Διαμόρφωσης και Ανάπλασης Πλατείας και Κοινοχρήστων Χώρων Αλωνιών στο Τ.Δ. Σταδίου» Δήμου Τρίπολης.
 28. Οριστική Παραλαβή της μελέτης ((Β΄Στάδιο – Τεύχη Δημοπράτησης ) «Μελέτη Διαμόρφωσης και Ανάπλασης ευρύτερου χώρου υπαίθριου μουσείου προβολής και ενημέρωσης Περιοχής Τεγέας».
 29. Έγκριση απευθείας ανάθεσης της μελέτης : «Μελέτη αναθεώρησης της κυκλοφοριακής οργάνωσης της κεντρικής περιοχής της Τρίπολης» και έγκριση διάθεσης πίστωσης 17.785,50 €.

Σημείωση: Τα υπ. αριθμ 2 και 21 θέματα εμπεριέχονται στα συνημμένα cd.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Πρόσκληση Δ.Σ. 11-12-2015 Πρόσκληση Δ.Σ 27-12-2015 »

                           

 

Μήνυμα Δημάρχου