Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 01/02/2016

Σας καλούμε την 1η Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00΄ σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο του Νέου Δημαρχείου επί της οδού Λαγοπάτη 45 και Αταλάντης σε τακτική δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα:

1. Περί έγκρισης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ΄ τριμήνου 2015.

2. Ψήφιση πίστωσης για την κάλυψη της δαπάνης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Τρίπολης- ΔΕΥΑΤ για την εκτέλεση εργασιών διενέργειας δοκιμαστικών γεωτρήσεων στην Τ.Κ. Βλαχοκερασιάς.

3. Ψήφιση πίστωσης για την κάλυψη της δαπάνης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Τρίπολης- ΔΕΥΑΤ για την εκτέλεση εργασιών αντικατάστασης δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ. Βλαχοκερασιάς.

4. Ψήφιση πίστωσης για την κάλυψη της δαπάνης της Προγραμματικής Σύμβασης με τίτλο: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ»

5. Ψήφιση πίστωσης για συνεχιζόμενες υπηρεσίες Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας

6. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την συνεχιζόμενη εργασία: «Συντήρηση- Υποστήριξη των φωτοτυπικών μηχανημάτων του Δήμου Τρίπολης για ένα έτος»

7. Έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής για έξοδα αντιγράφων συμβολαίων κλπ εγγράφων για τις κατασκηνώσεις του Δήμου Τρίπολης

8. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια εντύπων

9. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια σχεδίων

10. Ορισμός δικηγόρου για σύνταξη και κατάθεση υπομνήματος ενώπιον του Πταισματοδίκη Τρίπολης που αφορά τον Αντιδήμαρχο Τρίπολης κ. Σταματόπουλο Δημήτριο, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. Β13/1171 κλήση για προκαταρκτική εξέταση

11. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης κατά της Δαγρέ Παναγιώτας, κατά τη συζήτηση της προσωρινής διαταγής της 4-4-2016 και κατά τη συζήτηση της αίτησης για υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 3869/2010 την 17-1-2018 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη

12. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παραστεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Τρίπολης κατά τη δικάσιμο αυτού την 19-2-2016 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη προς αντίκρουση της με αριθ. Καταθ. 228/2015 αγωγής του Gezim Cani κατά του Δήμου Τρίπολης

13. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Μονομελές Β΄) κατά τη δικάσιμο της 23-2-2016, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη, προς αντίκρουση της από 25-2-2011 (με αρ. κλήσης 2801 και Αρ. Πιν. 50) προσφυγής της «Δ Παρασκευουλάκος & Σία Ο.Ε.» κατά του Δήμου Τρίπολης & των 32/2010, 14/2011, 13/2011,12/2011 βεβαιώσεων της ταμειακής Υπηρεσίας.

14. Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικά με εξώδικο συμβιβασμό για τη συντέλεση απαλλοτρίωσης στην Π.Ε. Φιλικών

15. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Μονομελές Α΄) κατά τη δικάσιμο της 2/2/2016, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη, προς αντίκρουση της από 12-10-2011 (Αρ. κλήσης 2631 και Αρ. Πιν. 73) προσφυγής του MUHAMMAD SHARIG κατά του Δήμου Τρίπολης και κατά της 0052/24-9-2011 βεβαίωσης της Δημοτικής Αστυνομίας

16. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Μονομελές Α΄) κατά τη δικάσιμο της 2-2-2016, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη, προς αντίκρουση της (Αρ. κλήσης 2636 και Αρ. Πιν.75) προσφυγής του Ανδριανάκη Παναγιώτη κατά του Δήμου Τρίπολης και κατά της 0002/6-9-2011 βεβαίωσης παράβασης της Δημοτικής Αστυνομίας

17. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Μονομελές Α΄.) κατά τη δικάσιμο της 2-2-2016, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη, προς αντίκρουση της (Αρ. κλήσης 2634 και Αρ. Πιν. 74) προσφυγής του Κούγια Παναγιώτη κατά του Δήμου Τρίπολης και κατά της 0051/31-8-2011 βεβαίωσης παράβασης της Δημοτικής Αστυνομίας

18. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ναυπλίου κατά της δικάσιμο της 17-2-2016 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη προς αντίκρουση της από 14-12-2015 με αρ. καταθ. 1566/15-12-2015 κύριας παρέμβασης του Ελληνικού Δημοσίου κατά του Δήμου Τρίπολης.

19. Έγκριση έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής για την αντιμετώπιση πληρωμής δαπάνης εισφοράς (4Χ235=940) & τέλη κυκλοφορίας (4Χ105=420) στην ΔΟΥ Τρίπολης για τα τέσσερα FORD RANGER του Δ. Τρίπολης.

20. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών: «Κτηνιατρικές υπηρεσίες για την προστασία αδέσποτων σκύλων Δήμου Τρίπολης»

21. Έγκριση δαπανών & διάθεση πιστώσεων Γενικών Υπηρεσιών οικονομικού έτους 2016 (εισφορές για κοινωνική ασφάλιση, αμοιβές Ν.Π.Δ.Δ., πληρωμή δαπανών για εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης, απόδοση φόρων κ.λ.π. επιβαρύνσεων)

22. Έγκριση πρόσθετης δαπάνης του δικηγόρου κ. Μίγα Αντωνίου –Δημητρίου, για επιπλέον δικαστικά έξοδα της υπόθεσης που αναφέρεται στην 914/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

23. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή της υπηρεσίας: «Δημοσίευση γνωστοποίησης για πρόσληψη ειδικού συμβούλου»

24. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή της υπηρεσίας: «Δημοσίευση γνωστοποίησης για πρόσληψη επιστημονικού συνεργάτη»

25. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την εργασία: «Τεχνική υποστήριξη Η/Υ Δήμου Τρίπολης»

26. Ψήφιση πίστωσης για την δαπάνη καταβολής κοινοχρήστων και λοιπών δαπανών Δήμου Τρίπολης

27. Ψήφιση και έγκριση διάθεσης πιστώσεων αμοιβών νομικών έτους 2016

28. Ψήφιση και έγκριση διάθεσης πιστώσεων εκκαθαρισμένων δαπανών προηγούμενων οικονομικών ετών Δήμου Τρίπολης (Α΄ Συγκεντρωτική Κατάσταση)

29. Καθορισμός όρων διαγωνισμού και συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την προμήθεια λαμπτήρων και λοιπού εξοπλισμού

Σε περίπτωση κωλύματός σας παρακαλούμε όπως μας ειδοποιήσετε εγκαίρως, ώστε να ειδοποιηθεί το αναπληρωματικό μέλος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Της Οικονομικής Επιτροπής

ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

                deyatneo181           

 

Μήνυμα Δημάρχου


Κώστας Τζιούμης: "Στο πλευρό των επαγγελματιών"

Από την Τριπολιτσά του 1821 στην Τρίπολη  του 2021

   Με τις τελευταίες  αυτοδιοικητικές εκλογές (Μάιος – Ιούνιος 2019) οι συμπολίτες εμπιστεύθηκαν και ανέθεσαν την διαχείριση, την πορεία και τις τύχες του Δήμου μας στην παράταξη « ΤΡΙΠΟΛΗ αύριο », στην οποία έχω την τιμή και τη χαρά να ηγούμαι. Τιμή διότι ηγούμαι ήδη ενός ιστορικού Δήμου, χαρά διότι περιβάλλομαι από άξιους συνεργάτες.

   Από τον  Σεπτέμβριο του 2019, όταν και αναλάβαμε την ευθύνη των Κοινών, πορευόμαστε με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον και την εξυπηρέτηση και του τελευταίου δημότη μας – και με οδηγό σταθερό το Πρόγραμμά μας, όπου και αναλυτικά περιγράφονται οι 7+1 Προτεραιότητες – Δεσμεύσεις για την Τρίπολη του αύριο. Αυτό το πρόγραμμά εψήφισαν οι (συμ-)πολίτες, αυτό προσδοκούν να υλοποιήσουμε. Μέσα σε δύσκολες περιστάσεις, που όμως δε μας πτοούν.

   Πιστεύουμε ακράδαντα ότι ο Δήμος Τρίπολης έχει δυνατότητες και πλεονεκτήματα και ανθρώπους που μπορούν να τον φέρουν σε θέση ζηλευτή και περίοπτη, να εξασφαλίσουν ευημερία για ΟΛΟΥΣ,  να δώσουν ευκαιρίες σε καινοτόμες ιδέες και σε δημιουργικά μυαλά, εκσυγχρονίσουν υπηρεσίες και δομές, να παράγουν και να προβάλλουν τα δικά μας, ξεχωριστά, υλικά και πολιτιστικά προϊόντα, να οδηγήσουν την Τριπολιτσά του Κολοκοτρώνη, λίκνο του απελευθερωτικού Αγώνα του 1821, στην Τρίπολη των πολιτών που 200 χρόνια μετά είναι υπερήφανοι για το παρελθόν τους, ευτυχισμένοι για το παρόν τους και σίγουροι για το μέλλον τους.

   Με την βοήθεια και την στήριξη όλων των συμπολιτών το πρόγραμμά μας και το όραμά μας θα γίνουν χειροπιαστή πραγματικότητα.

 Ο Δήμαρχος Τρίπολης

Κωνσταντίνος Τζιούμης