Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 03-02-2016

Σας καλούμε εκτάκτως, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 εδάφιο β του Ν.3852/2010, σήμερα την 3η Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 13:30  να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο του Νέου Δημαρχείου επί της οδού Λαγοπάτη 45 και Αταλάντης

 προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέμα:

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών: «Μετακίνηση των μελών της χορωδίας ΟΡΦΕΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ στην Αθήνα προκειμένου να συμμετέχει στην εκδήλωση του Συνδέσμου των εν Αττική Λαγκαδινών για τη στήριξη της διεκδίκησης του τίτλου TRIPOLIS-ARCADIA 2021».

Λόγοι του κατεπείγοντος:

Λόγω επικείμενης εκδήλωσης στις 7-2-2016

Σε περίπτωση κωλύματός σας παρακαλούμε όπως μας ειδοποιήσετε εγκαίρως, ώστε να ειδοποιηθεί το αναπληρωματικό μέλος.                              

           


             

6REQ003755161 2016-02-02

ΜΕΛΕΤΗ  ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η παρακάτω δαπάνη παροχής υπηρεσιών που απαιτείται για την μετακίνηση των μελών της χορωδίας ΟΡΦΕΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ στην Αθήνα προκειμένου να συμμετέχουν στην εκδήλωση του Συνδέσμου των εν Αττική Λαγκαδινών για τη στήριξη της διεκδίκησης του τίτλου tripolis-arcadia 2021, που θα πραγματοποιηθεί στις 7/2/2016 στην αίθουσα Πνευματικού Κέντρου Κωνσταντινουπολιτών στην Αθήνα και επιστροφή τους, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚοσ προϋπολογισμοσ

Α/Α

Περιγραφή ειδών-εργασιών

Είδος

Μον.

Ποσότητα

Τιμή

Μονάδας

Χωρίς ΦΠΑ

Δαπάνη

χωρίς

ΦΠΑ 23%

ΦΠΑ

23%

Δαπάνη

1 Μεταφορά μελών της Χορωδίας ΟΡΦΕΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ τσην Αθήνα και επιστροφή τους λεωφ 1 406,50 406,50 93,50 500,00

                                                                            

Η χρηματοδότηση θα γίνει από έσοδα του Δήμου Τριπόλεως και θα βαρύνει την με αριθ. Κ.Α. …………. γραμμένη πίστωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2016.

Τρίπολη 2/2/2016                                                                           ΕΘΕΩΡΗΘΗ

 Η Συντάξασα                                                                            Τρίπολη 2/2/2016

                                                                                             Η Προϊσταμένη της Δ/νσης

                                                                                                Κοινωνικής Προστασίας 

  Παιδείας-Πολιτισμού

ΒΡΕΤΤΟΥ  ΒΑΣΙΛΙΚΗ

                                                                                     ΚΑΡΑΛΕΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΜΑΡΙΑ

Τρίπολη 2/2/2016

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

         ΝΟΜΟΣ  ΑΡΚΑΔΙΑΣ

         ΔΗΜΟΣ  ΤΡΙΠΟΛΗΣ

  

Ε   Ι   Σ   Η   Γ   Η   Σ   Η

Προς

                              Την Οικονομική  Επιτροπή  του Δήμου  Τρίπολης

ΘΕΜΑ: « Έγκριση δαπάνης  και διάθεση πίστωσης του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους  ».

Παρακαλείται   η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Τρίπολης σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 να αποφασίσει για την έγκριση δαπάνης παροχής υπηρεσιών για τη «Μετακίνηση των μελών της χορωδίας ΟΡΦΕΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ στην Αθήνα προκειμένου να συμμετέχουν στην εκδήλωση του Συνδέσμου των εν Αττική Λαγκαδινών για τη στήριξη της διεκδίκησης του τίτλου tripolis-arcadia 2021, που θα πραγματοποιηθεί στις 7/2/2016 στην αίθουσα Πνευματικού Κέντρου Κωνσταντινουπολιτών στην Αθήνα και επιστροφή τους» και την διάθεση ποσού 500,00 €  από την υπό Κ.Α.: ………… γραμμένη πίστωση του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016, για την πληρωμή της παραπάνω εργασίας.

                                                                                            

           Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ                                        Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ                                                                                             

ΚΑΡΑΛΕΚΑ ΜΑΡΙΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ                                  ΠΑΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

                                     

                deyatneo181           

 

Μήνυμα Δημάρχου


Κώστας Τζιούμης: "Στο πλευρό των επαγγελματιών"

Από την Τριπολιτσά του 1821 στην Τρίπολη  του 2021

   Με τις τελευταίες  αυτοδιοικητικές εκλογές (Μάιος – Ιούνιος 2019) οι συμπολίτες εμπιστεύθηκαν και ανέθεσαν την διαχείριση, την πορεία και τις τύχες του Δήμου μας στην παράταξη « ΤΡΙΠΟΛΗ αύριο », στην οποία έχω την τιμή και τη χαρά να ηγούμαι. Τιμή διότι ηγούμαι ήδη ενός ιστορικού Δήμου, χαρά διότι περιβάλλομαι από άξιους συνεργάτες.

   Από τον  Σεπτέμβριο του 2019, όταν και αναλάβαμε την ευθύνη των Κοινών, πορευόμαστε με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον και την εξυπηρέτηση και του τελευταίου δημότη μας – και με οδηγό σταθερό το Πρόγραμμά μας, όπου και αναλυτικά περιγράφονται οι 7+1 Προτεραιότητες – Δεσμεύσεις για την Τρίπολη του αύριο. Αυτό το πρόγραμμά εψήφισαν οι (συμ-)πολίτες, αυτό προσδοκούν να υλοποιήσουμε. Μέσα σε δύσκολες περιστάσεις, που όμως δε μας πτοούν.

   Πιστεύουμε ακράδαντα ότι ο Δήμος Τρίπολης έχει δυνατότητες και πλεονεκτήματα και ανθρώπους που μπορούν να τον φέρουν σε θέση ζηλευτή και περίοπτη, να εξασφαλίσουν ευημερία για ΟΛΟΥΣ,  να δώσουν ευκαιρίες σε καινοτόμες ιδέες και σε δημιουργικά μυαλά, εκσυγχρονίσουν υπηρεσίες και δομές, να παράγουν και να προβάλλουν τα δικά μας, ξεχωριστά, υλικά και πολιτιστικά προϊόντα, να οδηγήσουν την Τριπολιτσά του Κολοκοτρώνη, λίκνο του απελευθερωτικού Αγώνα του 1821, στην Τρίπολη των πολιτών που 200 χρόνια μετά είναι υπερήφανοι για το παρελθόν τους, ευτυχισμένοι για το παρόν τους και σίγουροι για το μέλλον τους.

   Με την βοήθεια και την στήριξη όλων των συμπολιτών το πρόγραμμά μας και το όραμά μας θα γίνουν χειροπιαστή πραγματικότητα.

 Ο Δήμαρχος Τρίπολης

Κωνσταντίνος Τζιούμης