Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 29-02-2016

Σας καλούμε την 29η Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00΄ σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο του Νέου Δημαρχείου επί της οδού Λαγοπάτη 45 και Αταλάντης σε τακτική δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα:

1. Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να εκπροσωπήσει το Δήμαρχο Τρίπολης κ. Παυλή Δημήτριο ενώπιον του Πταισματοδικείου Τρίπολης κατά τη δικάσιμο αυτού την 9-3-2016 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη. (Κλητ. Θέσπισμα Β.Μ. :80/15).

2. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Ειρηνοδικείου Τρίπολης κατά τη δικάσιμο της 9-3-2016, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη, προς αντίκρουση της με αρ. κατάθεσης 194/2015 αγωγής των Κόκκορη Στέλλας – Παναγιώτας κ.λ.π. κατά του Δήμου Τρίπολης.

3. Αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης του δικηγόρου κ. Κολιόπουλου Δημητρίου σχετικά με την υπ’ αριθ. 53/2015 απόφαση του Ειρηνοδικείου Τρίπολης για την υπόθεση της «Κ.ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΟΣ –Θ. ΚΑΝΔΗΛΩΡΟΣ Ο.Ε.».

4. Αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης της δικηγόρου κ. Αγγελοπούλου Ειρήνης σχετικά με την υπ’ αριθ. 421/2015 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Ναυπλίου για την υπόθεση της Λάγγα Βασιλικής.

5. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την : «Προμήθεια ξυλείας για αποκατάσταση ξύλινου εξοπλισμού στο Δήμο».

6. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την : «Προμήθεια υδραυλικών εξαρτημάτων για το Δήμο Τρίπολης».

7. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την εργασία : «Επισκευή ρυθμιστή φωτεινών σηματοδοτών στην Δ.Κ. Τρίπολης.

8. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την εργασία : «Εγγραφές και σύνταξη απογραφής τέλους χρήσης – Σύνταξη ισολογισμού κ.λ.π. οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2015.

9. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την εργασία : «Τήρηση του κλαδικού λογιστικού σχεδίου (διπλογραφικού λογιστικού συστήματος) στο Δήμο Τρίπολης για το έτος 2016.

10. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια εσωτερικών χωρισμάτων με αλουμίνιο στο κτίριο του πρώην Δημαρχείου Τεγέας.

11. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων του πρόχειρου διαγωνισμού για την Προμήθεια υλικών μηχανογράφησης.

12. Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την κάλυψη των δαπανών που αφορούν έξοδα δημοσίων σχέσεων Δημάρχου.

13. Ψήφιση και έγκριση διάθεσης πιστώσεων εκκαθαρισμένων δαπανών προηγουμένων οικονομικών ετών Δήμου Τρίπολης (Β΄ Συγκεντρωτική Κατάσταση).

14. Περί έγκρισης ή μη αναχρηματοδότησης δανείων του Δήμου Τρίπολης από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

15. Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 68/1-2-2016 απόφαση Ο.Ε.

16. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την συνεχιζόμενη εργασία αποκατάστασης κατεστραμμένων ιστών σε οδούς της πόλης.

17. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια αυτοκόλλητων για τα οχήματα της πολιτικής προστασίας.

18. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την εργασία: « Πλύσιμο οχημάτων & μηχανημάτων που εδρεύουν στην Δημοτική ενότητα Τρίπολης».

19. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την εκτέλεση του έργου: « Διαμόρφωση εισόδου Νηπιαγωγείου Τ.Κ. Νεστάνης».

20. Ψήφιση πίστωσης εξόδων αμοιβής δικηγόρου.

21. Δαπάνες εκτέλεσης δικαστικής απόφασης.

22. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την παροχή της υπηρεσίας: «Ενοικίαση – τοποθέτηση- καθαρισμός φορητών χημικών τουαλετών».

23. Ψήφιση πιστώσεων συνεχιζόμενων προμηθειών έτους 2016, Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού.

24. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια κλιματιστικού για το Κοινοτικό Γραφείο ΤΚ Βλαχοκερασιάς.

25. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.

26. Επιστροφή Δημοτικών Τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού.

27. Επιστροφή Δημοτικών Τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού.

28. Επιστροφή Δημοτικών Τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού.

29. Επιστροφή Δημοτικών Τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού.

30. Επιστροφή Δημοτικών Τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού.

31. Επιστροφή Δημοτικών Τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού.

32. Επιστροφή Δημοτικών Τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού.

33. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.

34. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την εργασία «προμήθεια, μετατροπή και παραμετροποίηση της εφαρμογής εισφορά γης σε χρήμα»

35. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του κοινωνικού παντοπωλείου Δήμου Τρίπολης.

36. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αμοιβή του δικηγόρου κ. Κουνέλη Βασιλείου, για παραστάσεις του στο Α΄ Τριμελές Εφετείο κακουργημάτων Αθηνών από 15-1-2015 μέχρι 15-1-2016 δηλώνοντας παράσταση Πολιτικής Αγωγής του Δήμου Τρίπολης κατά των υπευθύνων των εταιρειών ENERGA POWER TRADING Α.Ε. και HELLAS POWER A.E.

37. Απόδοση λογαριασμού σχετικά με τη δήλωση ένταξης του Τουριστικού περιπτέρου- Αναψυκτηρίου Δήμου Τρίπολης στο Ν. 4178/2013.

38. Έγκριση λειτουργικών δαπάνων και διάθεση απαιτουμένων πιστώσεων, για τη συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Τερίπολης.

39. Ψήφιση πιστώσεων συνεχιζόμενων υπηρεσιών και προμηθειών έτους 2016 Τμήματος Ειδικών συνεργείων και συντήρησης πρασίνου.

40. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση της εργασίας: «Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης Δήμου Τρίπολης (Ειδικός Σύμβουλος υποστήριξης για τη στυμμετοχή του Δήμου Τρίπολης σε διευρωπαϊκα δίκτυα και σε προτάσεις προς χρηματοδότηση απευθείας από την Ευρωπαϊκή Ένωση)

Σε περίπτωση κωλύματός σας παρακαλούμε όπως μας ειδοποιήσετε εγκαίρως, ώστε να ειδοποιηθεί το αναπληρωματικό μέλος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Της Οικονομικής Επιτροπής

ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

                           

 

Μήνυμα Δημάρχου