Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 16/03/2016

Σας καλούμε την 16η Μαρτίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00΄ σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο του Νέου Δημαρχείου επί της οδού Λαγοπάτη 45 και Αταλάντης σε τακτική δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα:

1. Περί παράτασης απόδοσης του χρηματικού εντάλματος 5/2016 σύμφωνα με την 58/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την αντιμετώπιση πληρωμής δαπάνης εισφοράς και τέλη κυκλοφορίας στην ΔΟΥ Τρίπολης για τα τέσσερα FORD RANGER του Δήμου Τρίπολης

2. Εκμίσθωση δημοτικού περιπτέρου πάρκου Παλαιάς Δεξαμενής, στη Δ.Κ. Τρίπολης

3. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας, για την προς εκμίσθωση οικία «Ηλιακόπουλου», στη Τ.Κ. Λεβιδίου, της Δ.Ε. Λεβιδίου

4. Έλεγχος επικαιροποιημένων δικαιολογητικών προς υπογραφή της σύμβασης για την εκτέλεση του έργου: « Αναβάθμιση γηπέδου Τ.Κ. Λεβιδίου»

5. Αποδοχή ή μη γνωμοδότησης του δικηγόρου κ. Αλουπογιάννη Παναγιώτη – Χρήστου σχετικά με το πλάτος του κοινόχρηστου χώρου μεταξύ των ιδιοκτησιών Ασσιούρα θεοδοσίου και Βαρβατσούλη Νικολάου, στη θέση «Γκούρα» εκτός σχεδίου Τ.Δ. Τρίπολης του Δήμου Τρίπολης

6. Αποδοχή ή μη γνωμοδότησης του δικηγόρου κ. Αλουπογιάννη Παναγιώτη – Χρήστου, σχετικά με το αν κρίνεται νόμιμο και σκόπιμο να ανακληθεί η υπ’ αριθ. 363/2005 οικοδομική άδεια (ιδιοκτήτης Ν. Βαρβατσούλης) που εξέδωσε η Πολεοδομία Τρίπολης

7. Περί αποδοχής ή μη της με αρ. Πρωτ. 7440/26-2-2016 γνωμοδότησης του δικηγόρου κ. Σταυράκου Επαμεινώνδα, σχετικά με εξώδικο συμβιβασμό μεταξύ Δήμου Τρίπολης και Σταμάτας Κωτσιοπούλου και Κωτσιόπουλου Παναγιώτη, για τη συντέλεση απαλλοτρίωσης στην Π.Ε. Φιλικών.

8. Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικά με την ΠΟΛ. 1274/27-12-2013 με την οποία καθορίζονται οι προϋποθέσεις χορήγησης φορολογικής ενημερότητας καθώς και του ποσοστού παρακράτησης μέρους της οφειλής ενός φορολογούμενου σε περίπτωση που έχει ρυθμιζόμενες οφειλές.

9. Περί ακυρώσεως της με αριθμ. 133/29-02-2016 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για « Πλύσιμο οχημάτων & μηχανημάτων που εδρεύουν στην Δημοτική Ενότητα Τρίπολης»

10. ‘Εγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την εργασία «Επισκευή ρυθμιστή φωτεινών σηματοδοτών διασταύρωσης Γρ. Λαμπράκη & ΟΗΕ»

11. Ψήφιση πίστωσης για την κάλυψη της δαπάνης του συνεχιζόμενου έργου: «Ηλεκτροφωτισμός κτιρίου και περιβάλλοντος χώρου γηπέδου Φιλικών»

12. Έγκριση δαπάνης και διάθεση της πίστωσης για την καταβολή τόκων, σύμφωνα με την αρ. 317/2013 Απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Ναυπλίου

13. Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να γνωμοδοτήσει περί της άσκησης ή μη προσφυγής στην Επιτροπή του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 κατά της υπ’ 113919/15226 π.ε. 7-1-2016 ακυρωτικής απόφασης του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, σχετικά με την υπ’ αριθ. 899/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Τρίπολης

14. ΄΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση της πίστωσης για την καταβολή κεφαλαίου, σύμφωνα με την αρ. 1/2016 Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Τρίπολης

15. Εγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για τις εργασίες συντήρησης- καθαρισμού φωτεινών σηματοδοτών Δήμου Τρίπολης

16. Εγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την «προμήθεια κλιματιστικού για το Κοινοτικό Ιατρείο ΤΚ Λουκά»

17. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την «εργασία Αντικατάσταση λαμπτήρων Δ.Ε. Βαλτετσίου»

18. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την «εργασία Αντικατάσταση λαμπτήρων Δ.Ε. Κορυθίου»

19. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την «εργασία Αντικατάσταση λαμπτήρων Δ.Ε. Λεβιδίου»

20. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την «εργασία Αντικατάσταση λαμπτήρων Δ.Ε. Μαντινείας»

21. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την «εργασία Αντικατάσταση λαμπτήρων Δ.Ε. Σκιρίτιδας»

22. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την «εργασία Αντικατάσταση λαμπτήρων Δ.Ε. Τεγέας»

23. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την «εργασία Αντικατάσταση λαμπτήρων Δ.Ε. Φαλάνθου»

24. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια απορροφητικής σκούπας (υγρών και στερεών) για το ΔΑΚ Δήμου Τρίπολης

25. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια στάσης λεωφορείου από μεταλλικό σκελετό»

Σε περίπτωση κωλύματός σας παρακαλούμε όπως μας ειδοποιήσετε εγκαίρως, ώστε να ειδοποιηθεί το αναπληρωματικό μέλος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Της Οικονομικής Επιτροπής

ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

                deyatneo181           

 

Μήνυμα Δημάρχου


Κώστας Τζιούμης: "Στο πλευρό των επαγγελματιών"

Από την Τριπολιτσά του 1821 στην Τρίπολη  του 2021

   Με τις τελευταίες  αυτοδιοικητικές εκλογές (Μάιος – Ιούνιος 2019) οι συμπολίτες εμπιστεύθηκαν και ανέθεσαν την διαχείριση, την πορεία και τις τύχες του Δήμου μας στην παράταξη « ΤΡΙΠΟΛΗ αύριο », στην οποία έχω την τιμή και τη χαρά να ηγούμαι. Τιμή διότι ηγούμαι ήδη ενός ιστορικού Δήμου, χαρά διότι περιβάλλομαι από άξιους συνεργάτες.

   Από τον  Σεπτέμβριο του 2019, όταν και αναλάβαμε την ευθύνη των Κοινών, πορευόμαστε με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον και την εξυπηρέτηση και του τελευταίου δημότη μας – και με οδηγό σταθερό το Πρόγραμμά μας, όπου και αναλυτικά περιγράφονται οι 7+1 Προτεραιότητες – Δεσμεύσεις για την Τρίπολη του αύριο. Αυτό το πρόγραμμά εψήφισαν οι (συμ-)πολίτες, αυτό προσδοκούν να υλοποιήσουμε. Μέσα σε δύσκολες περιστάσεις, που όμως δε μας πτοούν.

   Πιστεύουμε ακράδαντα ότι ο Δήμος Τρίπολης έχει δυνατότητες και πλεονεκτήματα και ανθρώπους που μπορούν να τον φέρουν σε θέση ζηλευτή και περίοπτη, να εξασφαλίσουν ευημερία για ΟΛΟΥΣ,  να δώσουν ευκαιρίες σε καινοτόμες ιδέες και σε δημιουργικά μυαλά, εκσυγχρονίσουν υπηρεσίες και δομές, να παράγουν και να προβάλλουν τα δικά μας, ξεχωριστά, υλικά και πολιτιστικά προϊόντα, να οδηγήσουν την Τριπολιτσά του Κολοκοτρώνη, λίκνο του απελευθερωτικού Αγώνα του 1821, στην Τρίπολη των πολιτών που 200 χρόνια μετά είναι υπερήφανοι για το παρελθόν τους, ευτυχισμένοι για το παρόν τους και σίγουροι για το μέλλον τους.

   Με την βοήθεια και την στήριξη όλων των συμπολιτών το πρόγραμμά μας και το όραμά μας θα γίνουν χειροπιαστή πραγματικότητα.

 Ο Δήμαρχος Τρίπολης

Κωνσταντίνος Τζιούμης