Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 23-03-2016

Σας καλούμε εκτάκτως, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 εδάφιο β του Ν.3852/2010, σήμερα την 23η Μαρτίου 2016, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 14:00  να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο του Νέου Δημαρχείου επί της οδού Λαγοπάτη 45 και Αταλάντης

προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα:

  1. Ορισμός δικηγόρου για υποβολή ένστασης στο ΥΠΕΚΑ επί του επιμερισμού ειδικού τέλους από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, λόγω εγκατάστασης αιολικών σταθμών και γραμμών όδευσης εντός Δήμων ή Τοπικών Κοινοτήτων στους οποίους λειτουργούν σταθμοί Α.Π.Ε. (Τοπική Κοινότητα Αθήναιου, Αιολικό Πάρκο «Τσεμπερού»), σύμφωνα με το Ν. 3468/2006 άρθρο 25.
  1. Ορισμός δικηγόρου για υποβολή ένστασης στο ΥΠΕΚΑ επί του επιμερισμού ειδικού τέλους στους οικιακούς καταναλωτές σε περιοχές που λειτουργούν σταθμοί Α.Π.Ε. σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 4 της ΚΥΑ ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ.23840/23-12-14 (ΦΕΚ Β΄. 3497/29-12-14 «Επιμερισμός ειδικού τέλους στους οικιακούς καταναλωτές σε περιοχές που λειτουργούν σταθμοί Α.Π.Ε.»). Αφορά το ποσό που έχει παρακρατηθεί για να αποδοθεί στο Δήμο Μεγαλόπολης, ενώ έπρεπε να έχει παρακρατηθεί για να αποδοθεί στο Δήμο Τρίπολης.

Λόγοι του κατεπείγοντος:

Προθεσμία για την υποβολή ένστασης έως 28-3-2016

Σε περίπτωση κωλύματός σας παρακαλούμε όπως μας ειδοποιήσετε εγκαίρως, ώστε να ειδοποιηθεί το αναπληρωματικό μέλος.                              

                        

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Της Οικονομικής Επιτροπής

 

ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

                           

 

Μήνυμα Δημάρχου