Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 30-03-2016

Σας καλούμε την 30η Μαρτίου 2016, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 13:00΄ σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο του Νέου Δημαρχείου επί της οδού Λαγοπάτη 45 και Αταλάντης σε τακτική δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα:

1. Έγκριση πρακτικού διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια υλικών μηχανογράφησης»

2. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συνεχιζόμενη παροχή της υπηρεσίας «Χρωματισμοί εσωτερικών χώρων του κλειστού γυμναστηρίου του Δ.Α.Κ. Τρίπολης»

3. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει ως πληρεξούσιος δικηγόρος το Δήμο Τρίπολης επί της συζήτησης της από 7-8-2012 αίτησης ακύρωσης της Α.Τ.Ε. «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ» (παραπέμπεται με βάσει την 46/2014 απόφαση του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης) ενώπιον του Β΄. Τμήματος του ΣτΕ κατά τη δικάσιμο αυτού την 18-5-2016 ή σε οποιαδήποτε άλλη ορισθησομένη ύστερα από αναβολή ή ματαίωση

4. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια έτοιμου ψυχρού ασφαλτομίγματος

5. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την κάλυψη δαπανών δημοσίευσης περίληψης διακήρυξης

6. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την «προμήθεια αναμνηστικών χάλκινων μεταλλίων για τα 170 χρόνια από το θάνατο Θ. Κολοκοτρώνη»

7. Έγκριση πρόσθετης δαπάνης της δικηγόρου κ. Γκικοπούλου Ιωάννας, για επιπλέον δικαστικά έξοδα της υπόθεσης που αναφέρεται στην 167/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

8. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την «προμήθεια αντικυματικών διαδρομών»

9. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών «Δημοσίευση Περίληψης της με αριθμό πρωτοκόλλου 9385/9-3-2016 Απόφασης Δημάρχου»

10. Ορισμός δικηγόρου για σύνταξη και κατάθεση απολογητικού υπομνήματος ενώπιον του Πταισματοδίκη Τρίπολης που αφορά τον Αντιδήμαρχο Τρίπολης κ. Τότση Ηλία, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. Β15/588 κλήση για προκαταρκτική εξέταση

11. Ορισμός δικηγόρου για να καταθέσει ένσταση ενώπιον της Τ.Δ.Ε. Υποκαταστήματος Ι.ΚΑ. Τρίπολης κατά της με αριθμό Μ29/2016 Π.Ε.Ε. και της με αριθμό Μ68/2016 Π.Ε.Π.Ε.Ε. του Υποκαταστήματος Ι.Κ.Α. Τρίπολης.

12. Περί αποδοχής ή μη της γνωμοδότησης της δικηγόρου κ. Γκιτάκου Αναστασίας, επί της υπ’ αριθ. 113898/15216 π.ε. /7-1-2016 ακυρωτικής απόφασης του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, σχετικά με την υπ’ αριθ. 897/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Τρίπολης και ορισμός δικηγόρου για άσκηση προσφυγής κατ’ αυτής στην Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006

Σε περίπτωση κωλύματός σας παρακαλούμε όπως μας ειδοποιήσετε εγκαίρως, ώστε να ειδοποιηθεί το αναπληρωματικό μέλος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Της Οικονομικής Επιτροπής

ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

                           

 

Μήνυμα Δημάρχου