«Πρόσκληση επανάληψης ματαιωθείσας συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής»

Μετά την ματαίωση της, κατά την 5η Απριλίου 2016, συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από την αριθμ. 12205/31-3-2016 πρόσκληση συνεδρίασης, επειδή δεν υπήρξε απαρτία, καλείσθε να προσέλθετε σε νέα δημόσια συνεδρίαση την 7η Απριλίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30΄, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, στην αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο του Νέου Δημαρχείου επί της οδού Λαγοπάτη 45 και Αταλάντης, με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης που περιέχονται στον πίνακα θεμάτων της προηγούμενης πρόσκλησης, ήτοι:

1. Έγκριση πρακτικών του ηλεκτρονικού, δημόσιου, διεθνούς, ανοικτού διαγωνισμού για την υπηρεσία: «Μεταφορά και διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων»

2. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την παροχή της υπηρεσίας: «Αποκομιδή ανακυκλώσιμων υλικών στη Δ.Ε. Λεβιδίου»

3. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την παροχή της υπηρεσίας: «Αποκομιδή ανακυκλώσιμων υλικών στις Δ.Ε. Κορυθίου, Μαντινείας και Φαλάνθου»

4. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την παροχή της υπηρεσίας: «Αποκομιδή ανακυκλώσιμων υλικών στις Δ.Ε. Βαλτετσίου, Σκιρίτιδας και Τεγέας»

5. Ψήφιση πιστώσεων αμοιβών δικηγόρου (προγενέστερων ετών)

6. Ψήφιση πίστωσης αμοιβής δικηγόρου (680/2015 Α.Ο.Ε.)

7. Δαπάνες εκτέλεσης δικαστικής απόφασης

8. Δαπάνες εκτέλεσης δικαστικής απόφασης

9. Δικαστική δαπάνη

10. Δαπάνες εκτέλεσης δικαστικής απόφασης

11. Δαπάνες εκτέλεσης δικαστικής απόφασης

12. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών

13. Δικαστική δαπάνη

14. Έγκριση απευθείας ανάθεσης της μελέτης: «Σύνταξη πράξης τακτοποιήσεως- αναλογισμού στη συμβολή των οδών Σαχτούρη, Μυστρά & Αταλάντης έμπροσθεν των Ο.Τ. 18α, 13,12 & 61 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Τρίπολης» και έγκριση διάθεσης πίστωσης 3.690,00 €

15. Απόδοση λογαριασμού, σχετικά με την πληρωμή της αμοιβής του ελεγκτή δόμησης για το έργο «Ανέγερση 12ου Δημοτικού Σχολείου Τρίπολης»

16. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια Καλλωπιστικών φυτών για την Δ.Κ. Τρίπολης και τις Τ.Κ. Παλαιοπύργου και Μανθυρέας

17. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια «αναλωσίμων (σιδηρικών)»

18. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια «Αναλωσίμων ειδών – υλικών»

19. Έγκριση δαπάνης κια ψήφιση πίστωσης γαι την «προμήθεια λαμπτήρων δημοτικού φωτισμού και ηλεκτρολογικού υλικού για ΔΕ Τρίπολης»

20. Έγκριση πρόσθετης δαπάνης του δικηγόρου κ. Καρνέζη αθανασίου, για επιπλέον δικαστικά έξοδα της υπόθεσης που αναφέρεται στην 106/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

21. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την καταβολή αποζημίωσης για οικοδομική έκταση στην πράξη εφαρμογής Σχ. Πόλεως πολεοδομικής ενότητας Φιλικών ιδιοκτησίας Βαρβέρη Παναγιώτας

22. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την καταβολή αποζημίωσης για οικοδομική έκταση στην πράξη εφαρμογής Σχ. Πόλεως πολεοδομικής ενότητας Φιλικών ιδιοκτησίας Καραμάνη Καλλιόπης

23. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την καταβολή αποζημίωσης για οικοδομική έκταση στην πράξη εφαρμογής Σχ. Πόλεως πολεοδομικής ενότητας Φιλικών ιδιοκτησίας Δελή Βασιλικής, Δελή Δημητρίου, Δελή Πέτρου

24. Ψήφιση πίστωσης για την χρηματοδότηση της ΔΕΠΕ Δήμου Τρίπολης

25. Αποδοχή δωρεάς Πολιτιστικού Συλλόγου Μαρμαριάς

26. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων του πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια γάλακτος

27. Περί αποδοχής ή μη της με αρ. Πρωτ. 26419/22-6-2015 γνωμοδότησης της δικηγόρου κ. Πραγκαστή Σπυριδούλας, που ορίστηκε με την 64/2015 απόφαση Ο.Ε., προκειμένου να ελέγξει και να γνωματεύσει σχετικά με τη νομιμότητα του από 6-7-2001 ιδιωτικού συμφωνητικού Μίσθωσης Ακινήτου στην Τοπική Κοινότητα Λίμνης και για τις ενέργειες που πρέπει να προβεί ο Δήμος Τρίπολης

28. Περί καταβολής πάγιας προκαταβολής στους προέδρους Δ.Ε. Δήμου Τρίπολης

29. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια διακριτικών γιλέκων για την επιτροπή ελέγχου λαϊκών αγορών Δήμου Τρίπολης

30. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για τη μίσθωση χώρων για την κατασκευή καταφυγίου αδέσποτων ζώων από τον Δήμο Τρίπολης

Σε περίπτωση κωλύματός σας παρακαλούμε όπως μας ειδοποιήσετε εγκαίρως, ώστε να ειδοποιηθεί το αναπληρωματικό μέλος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Της Οικονομικής Επιτροπής

ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

                deyatneo181           

 

Μήνυμα Δημάρχου


Κώστας Τζιούμης: "Στο πλευρό των επαγγελματιών"

Από την Τριπολιτσά του 1821 στην Τρίπολη  του 2021

   Με τις τελευταίες  αυτοδιοικητικές εκλογές (Μάιος – Ιούνιος 2019) οι συμπολίτες εμπιστεύθηκαν και ανέθεσαν την διαχείριση, την πορεία και τις τύχες του Δήμου μας στην παράταξη « ΤΡΙΠΟΛΗ αύριο », στην οποία έχω την τιμή και τη χαρά να ηγούμαι. Τιμή διότι ηγούμαι ήδη ενός ιστορικού Δήμου, χαρά διότι περιβάλλομαι από άξιους συνεργάτες.

   Από τον  Σεπτέμβριο του 2019, όταν και αναλάβαμε την ευθύνη των Κοινών, πορευόμαστε με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον και την εξυπηρέτηση και του τελευταίου δημότη μας – και με οδηγό σταθερό το Πρόγραμμά μας, όπου και αναλυτικά περιγράφονται οι 7+1 Προτεραιότητες – Δεσμεύσεις για την Τρίπολη του αύριο. Αυτό το πρόγραμμά εψήφισαν οι (συμ-)πολίτες, αυτό προσδοκούν να υλοποιήσουμε. Μέσα σε δύσκολες περιστάσεις, που όμως δε μας πτοούν.

   Πιστεύουμε ακράδαντα ότι ο Δήμος Τρίπολης έχει δυνατότητες και πλεονεκτήματα και ανθρώπους που μπορούν να τον φέρουν σε θέση ζηλευτή και περίοπτη, να εξασφαλίσουν ευημερία για ΟΛΟΥΣ,  να δώσουν ευκαιρίες σε καινοτόμες ιδέες και σε δημιουργικά μυαλά, εκσυγχρονίσουν υπηρεσίες και δομές, να παράγουν και να προβάλλουν τα δικά μας, ξεχωριστά, υλικά και πολιτιστικά προϊόντα, να οδηγήσουν την Τριπολιτσά του Κολοκοτρώνη, λίκνο του απελευθερωτικού Αγώνα του 1821, στην Τρίπολη των πολιτών που 200 χρόνια μετά είναι υπερήφανοι για το παρελθόν τους, ευτυχισμένοι για το παρόν τους και σίγουροι για το μέλλον τους.

   Με την βοήθεια και την στήριξη όλων των συμπολιτών το πρόγραμμά μας και το όραμά μας θα γίνουν χειροπιαστή πραγματικότητα.

 Ο Δήμαρχος Τρίπολης

Κωνσταντίνος Τζιούμης