«Πρόσκληση επανάληψης ματαιωθείσας συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής»

Μετά την ματαίωση της, κατά την 5η Απριλίου 2016, συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από την αριθμ. 12205/31-3-2016 πρόσκληση συνεδρίασης, επειδή δεν υπήρξε απαρτία, καλείσθε να προσέλθετε σε νέα δημόσια συνεδρίαση την 7η Απριλίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30΄, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, στην αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο του Νέου Δημαρχείου επί της οδού Λαγοπάτη 45 και Αταλάντης, με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης που περιέχονται στον πίνακα θεμάτων της προηγούμενης πρόσκλησης, ήτοι:

1. Έγκριση πρακτικών του ηλεκτρονικού, δημόσιου, διεθνούς, ανοικτού διαγωνισμού για την υπηρεσία: «Μεταφορά και διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων»

2. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την παροχή της υπηρεσίας: «Αποκομιδή ανακυκλώσιμων υλικών στη Δ.Ε. Λεβιδίου»

3. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την παροχή της υπηρεσίας: «Αποκομιδή ανακυκλώσιμων υλικών στις Δ.Ε. Κορυθίου, Μαντινείας και Φαλάνθου»

4. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την παροχή της υπηρεσίας: «Αποκομιδή ανακυκλώσιμων υλικών στις Δ.Ε. Βαλτετσίου, Σκιρίτιδας και Τεγέας»

5. Ψήφιση πιστώσεων αμοιβών δικηγόρου (προγενέστερων ετών)

6. Ψήφιση πίστωσης αμοιβής δικηγόρου (680/2015 Α.Ο.Ε.)

7. Δαπάνες εκτέλεσης δικαστικής απόφασης

8. Δαπάνες εκτέλεσης δικαστικής απόφασης

9. Δικαστική δαπάνη

10. Δαπάνες εκτέλεσης δικαστικής απόφασης

11. Δαπάνες εκτέλεσης δικαστικής απόφασης

12. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών

13. Δικαστική δαπάνη

14. Έγκριση απευθείας ανάθεσης της μελέτης: «Σύνταξη πράξης τακτοποιήσεως- αναλογισμού στη συμβολή των οδών Σαχτούρη, Μυστρά & Αταλάντης έμπροσθεν των Ο.Τ. 18α, 13,12 & 61 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Τρίπολης» και έγκριση διάθεσης πίστωσης 3.690,00 €

15. Απόδοση λογαριασμού, σχετικά με την πληρωμή της αμοιβής του ελεγκτή δόμησης για το έργο «Ανέγερση 12ου Δημοτικού Σχολείου Τρίπολης»

16. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια Καλλωπιστικών φυτών για την Δ.Κ. Τρίπολης και τις Τ.Κ. Παλαιοπύργου και Μανθυρέας

17. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια «αναλωσίμων (σιδηρικών)»

18. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια «Αναλωσίμων ειδών – υλικών»

19. Έγκριση δαπάνης κια ψήφιση πίστωσης γαι την «προμήθεια λαμπτήρων δημοτικού φωτισμού και ηλεκτρολογικού υλικού για ΔΕ Τρίπολης»

20. Έγκριση πρόσθετης δαπάνης του δικηγόρου κ. Καρνέζη αθανασίου, για επιπλέον δικαστικά έξοδα της υπόθεσης που αναφέρεται στην 106/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

21. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την καταβολή αποζημίωσης για οικοδομική έκταση στην πράξη εφαρμογής Σχ. Πόλεως πολεοδομικής ενότητας Φιλικών ιδιοκτησίας Βαρβέρη Παναγιώτας

22. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την καταβολή αποζημίωσης για οικοδομική έκταση στην πράξη εφαρμογής Σχ. Πόλεως πολεοδομικής ενότητας Φιλικών ιδιοκτησίας Καραμάνη Καλλιόπης

23. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την καταβολή αποζημίωσης για οικοδομική έκταση στην πράξη εφαρμογής Σχ. Πόλεως πολεοδομικής ενότητας Φιλικών ιδιοκτησίας Δελή Βασιλικής, Δελή Δημητρίου, Δελή Πέτρου

24. Ψήφιση πίστωσης για την χρηματοδότηση της ΔΕΠΕ Δήμου Τρίπολης

25. Αποδοχή δωρεάς Πολιτιστικού Συλλόγου Μαρμαριάς

26. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων του πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια γάλακτος

27. Περί αποδοχής ή μη της με αρ. Πρωτ. 26419/22-6-2015 γνωμοδότησης της δικηγόρου κ. Πραγκαστή Σπυριδούλας, που ορίστηκε με την 64/2015 απόφαση Ο.Ε., προκειμένου να ελέγξει και να γνωματεύσει σχετικά με τη νομιμότητα του από 6-7-2001 ιδιωτικού συμφωνητικού Μίσθωσης Ακινήτου στην Τοπική Κοινότητα Λίμνης και για τις ενέργειες που πρέπει να προβεί ο Δήμος Τρίπολης

28. Περί καταβολής πάγιας προκαταβολής στους προέδρους Δ.Ε. Δήμου Τρίπολης

29. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια διακριτικών γιλέκων για την επιτροπή ελέγχου λαϊκών αγορών Δήμου Τρίπολης

30. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για τη μίσθωση χώρων για την κατασκευή καταφυγίου αδέσποτων ζώων από τον Δήμο Τρίπολης

Σε περίπτωση κωλύματός σας παρακαλούμε όπως μας ειδοποιήσετε εγκαίρως, ώστε να ειδοποιηθεί το αναπληρωματικό μέλος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Της Οικονομικής Επιτροπής

ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

                           

 

Μήνυμα Δημάρχου