Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Κατεπείγουσα Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 16-06-2016

Σας καλούμε εκτάκτως, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 εδάφιο β του Ν.3852/2010, σήμερα την 16ην Ιουνίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30 να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο του Νέου Δημαρχείου επί της οδού Λαγοπάτη 45 και Αταλάντης προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα:

1. «Απ’ ευθείας ανάθεση της προμήθειας τροφίμων και λοιπών ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του Δήμου Τρίπολης (παιδικές κατασκηνώσεις), προϋπολογισμού 37.505,165€».

2. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την «προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας»

Λόγοι του κατεπείγοντος:

1) Έναρξη 1ης κατασκηνωτικής περίοδου στις 17-6-16

2) Η πρόσληψη εποχιακού προσωπικού πυροπροστασίας την 21-6-2016

Σε περίπτωση κωλύματός σας παρακαλούμε όπως μας ειδοποιήσετε εγκαίρως, ώστε να ειδοποιηθεί το αναπληρωματικό μέλος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Της Οικονομικής Επιτροπής

ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ