Συνοπτικός διαγωνισμός για την "προμήθεια λαμπτήρων και λοιπού εξοπλισμού για ΔΕ Λεβιδίου, ΔΕ Κορυθίου, ΔΕ Φαλάνθου, ΔΕ Σκιρίτιδας, ΔΕ Βαλτετσίου"

Συνοπτικός διαγωνισμός για την "προμήθεια λαμπτήρων και λοιπού εξοπλισμού για ΔΕ Λεβιδίου, ΔΕ Κορυθίου, ΔΕ Φαλάνθου, ΔΕ Σκιρίτιδας, ΔΕ Βαλτετσίου"