Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 29/12/2016

Σας καλούμε εκτάκτως, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 εδάφιο β του Ν.3852/2010,    την 29η Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 10:00΄ π.μ.   να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο του Νέου Δημαρχείου επί της οδού Λαγοπάτη 45 και Αταλάντης,  προς λήψη απόφασης για το πιο κάτω θέμα:

ΘΕΜΑ : «Έγκριση  δαπανών και διάθεση πιστώσεων για την συντήρηση – επισκευή  μηχανημάτων έργων του Δήμου Τρίπολης».

Λόγοι του κατεπείγοντος:

 Έγκριση έκτακτης δαπάνης  λόγω μη προβλέψιμης βλάβης των μηχανημάτων .

Σε περίπτωση κωλύματός σας παρακαλούμε όπως μας ειδοποιήσετε εγκαίρως, ώστε να ειδοποιηθεί το αναπληρωματικό μέλος.                              

                        

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Της Οικονομικής Επιτροπής

ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

                                                                                      ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

                           

 

Μήνυμα Δημάρχου