Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 23/01/2017

Σας καλούμε την 23η  Ιανουαρίου  2017, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 13:00΄  μ.μ. σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο του Νέου Δημαρχείου επί της οδού Λαγοπάτη  45 και Αταλάντης σε τακτική δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα:

 

 1. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την «προμήθεια εντύπων»
 2. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την «προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείων»
 3. Έγκριση δαπανών και ψήφιση πιστώσεων για συνεχιζόμενες προμήθειες
 4. Ψήφιση πίστωσης για την κάλυψη της δαπάνης της προγραμματικής σύμβασης με τίτλο: «Αντικατάσταση τμήματος δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ. Βαλτετσίου»
 5. Ψήφιση πίστωσης  για την κάλυψη της δαπάνης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Τρίπολης-ΔΕΥΑΤ για την εκτέλεση εργασιών διενέργειας  δοκιμαστικών γεωτρήσεων  στην Τ.Κ. Βλαχοκερασιάς
 6. Ψήφιση πίστωσης  για την κάλυψη της δαπάνης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Τρίπολης-ΔΕΥΑΤ για την εκτέλεση εργασιών διενέργειας αντικατάστασης δικτύου  ύδρευσης στην Τ.Κ. Βλαχοκερασιάς
 7. Ψήφιση πίστωσης  για την κάλυψη της δαπάνης με τίτλο: «ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΑΡΜΑΡΙΑΣ»
 8. Ορισμός  δικηγόρου προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικά με διόρθωση πρόδηλου σφάλματος αναφορικά με γεωμετρικά στοιχεία γεωτεμαχίων  στα πλαίσια του κτηματολογίου Τρίπολης
 9. Ορισμός δικηγόρου  προκειμένου να παρασταθεί και να καταθέσει υπόμνημα στο Διοικητικό Εφετείο Τρίπολης κατά τη συζήτηση της έφεσης του Δήμου Τρίπολης κατά της  Περιφέρειας Πελοποννήσου και της υπ’ αριθ. 41/2012 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (ΑΒΕΜ: ΕΦ11/28-1-2013,  Αρ. κλήσης: ΚΛ1154/16-11-2016 και αρ. πιν. 12) κατά τη δικάσιμο της 7-2-2017 ή σε οποιαδήποτε ύστερα από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη, ως πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου Τρίπολης.
 10. Ορισμός  δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης (Σχηματισμός Ακυρωτικής Αρμοδιότητας) κατά τη δικάσιμο της 14-2-2017, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη, προς αντίκρουση της (Αρ. καταθ. 136/14-10-2015 και Αρ. Πιν 121) Αίτησης Ακύρωσης της Παρασκευοπούλου Ασήμως και κατά του Δήμου Τρίπολης
 11. Ορισμός  δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης (Σχηματισμός Ακυρωτικής Αρμοδιότητας) κατά τη δικάσιμο της 14-2-2017, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη, προς αντίκρουση της (Αρ. καταθ. 87/24-5-2013) αίτησης ακύρωσης του Γεωργέλου Χριστίνας κατά του Δήμου Τρίπολης.
 12. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την αμοιβή της εταιρείας ΔΙΑΣ Α.Ε. για την καταβολή μισθοδοσίας και προνοιακών  επιδομάτων
 13. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για τη Προμήθεια υαλοπίνακα για την αποθήκη του Δήμου
 14. Ψήφιση πιστώσεων συνεχιζόμενων υπηρεσιών και προμηθειών έτους 2016 (Πλύσιμο οχημάτων και μηχανημάτων που εδρεύουν στην Δημοτική Ενότητα Τρίπολης)
 15. Έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής για την αντιμετώπιση πληρωμής δαπάνης παραβόλων για έλεγχο εξέτασης και επανεξέτασης ΚΤΕΟ στη ΔΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ οχημάτων του Δήμου Τρίπολης
 16. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης (Σχηματισμός  Ακυρωτικής Διαδικασίας) κατά τη δικάσιμο της 14-2-2017, ή σε οποιαδήποτε  άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη, προς αντίκρουση της (Αρ. κατχ. ΑΚ103/28-6-2013 και Αρ. Πιν. 18) αίτησης ακύρωσης της «Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε.» κατά του Δήμου Τρίπολης και της 234/2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Τρίπολης.
 17. Ακύρωση της δημοπρασίας εκμίσθωσης για τις καλλιεργήσιμες γαίες, οι οποίες βρίσκονται στη Δ.Ε. Λεβιδίου
 18. Ψήφιση πίστωσης συνεχιζόμενης προμήθειας έτους 2017 «Προμήθεια τροφίμων κ.λ.π. για τη λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου  του Δήμου»
 19. Ορισμός Συμβολαιογράφου  για την αποδοχή δωρεάς οικοπέδου ιδιοκτησίας Ενοριακού Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Βουρβούρων
 20. Ορισμός  δικηγόρου  προκειμένου να καταθέσει αίτηση  αναίρεσης, αίτηση αναστολής και πρόσθετους  λόγους στο ΣτΕ κατά της υπ’ αριθ. 355/2016 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης και να παρασταθεί  κατά τη συζήτηση της όποτε αυτή ορισθεί ή σε οποιαδήποτε αναβολή αυτής για οποιοδήποτε λόγο, ως πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου Τρίπολης
 21. Περί έγκρισης πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου  για την «προμήθεια γευμάτων για τη σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Τρίπολης»

Σε περίπτωση κωλύματός σας παρακαλούμε όπως μας ειδοποιήσετε εγκαίρως, ώστε να ειδοποιηθεί το αναπληρωματικό μέλος.                              

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Της Οικονομικής Επιτροπής

                              ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

                              ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

                           

 

Μήνυμα Δημάρχου