ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 31-1-2017

Σας καλούμε την 31η Ιανουαρίου  2017, ημέρα Τρίτη  και ώρα 13:00΄  μ.μ. σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο του Νέου Δημαρχείου επί της οδού Λαγοπάτη  45 και Αταλάντης σε τακτική δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα:

 

 1. Περί αποδοχής ή μη της με αρ. πρωτ. 2252/18-1-2017 γνωμοδότησης της δικηγόρου κ. Ανάγνου Βασιλικής – Ιωάννας, που ορίστηκε με την 293/2016 απόφαση Ο.Ε. , προκειμένου να ελέγξει και να γνωματεύσει σχετικά με το από 17 Μαρτίου 2010 Ιδιωτικό Συμφωνητικό Μίσθωσης Ακινήτου, από τον πρώην Δήμο Τεγέας και για τις ενέργειες που πρέπει να προβεί ο Δήμος Τρίπολης.
 2. Δαπάνες εκτέλεσης δικαστικής απόφασης.
 3. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια Χημικών υλικών Δημοτικού κολυμβητηρίου Τρίπολης.
 4. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών για την «Κάλυψη μέρους της δαπάνης μετακίνησης των μαθητών της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου Τεγέας στη Ρώμη για εκπαιδευτική επίσκεψη στα αξιοθέατα της Ρωμαϊκής πρωτεύουσας». 
 5. Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να εκπροσωπήσει το Δήμαρχο Τρίπολης κ. Παυλή Δημήτριο ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Τρίπολης κατά τη δικάσιμο αυτού την 15-2-2017 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη. ( Κλητ. Θέσπισμα Α15/844).
 6. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την «προμήθεια ξυλείας».
 7. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την «προμήθεια φωτοαντιγράφων».
 8. Επιστροφή Δημοτικών Τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού.
 9. Επιστροφή Δημοτικών Τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού.
 10. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την κάλυψη δαπανών δημοσίευσης περιλήψεων διακήρυξης.
 11. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την κάλυψη δαπανών δημοσίευσης συνοπτικής κατάστασης του προϋπολογισμού.
 12. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση του έργου: «Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων στην ΤΚ Βαλτετσίου».
 13. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την κάλυψη της δαπάνης συμμετοχής του Δήμου σε δίκτυο του άρθρου 101 του Ν. 3852/2010 με την μορφή αστικής εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με διακριτικό τίτλο: «ΑΡΚΑΔΙΑ 2020».
 14. Περί έγκρισης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ΄ τριμήνου 2016.
 15. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής, για έξοδα συμβολαίων, Εθνικού Κτηματολογίου κλπ, για τα ακίνητα του Δήμου Τρίπολης.
 16. Έγκριση και διάθεση πιστώσεων εκκαθαρισμένων δαπανών προηγουμένων οικονομικών ετών Δήμου Τρίπολης ( Α΄ Συγκεντρωτική Κατάσταση).

Σε περίπτωση κωλύματός σας παρακαλούμε όπως μας ειδοποιήσετε εγκαίρως, ώστε να ειδοποιηθεί το αναπληρωματικό μέλος.                              

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Της Οικονομικής Επιτροπής

                              ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

                              ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

                           

 

Μήνυμα Δημάρχου