Κατεπείγουσα Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 30/01/2017

Σας καλούμε εκτάκτως, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 εδάφιο β του Ν.3852/2010, σήμερα την 30η Ιανουαρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00΄ π.μ. να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο του Νέου Δημαρχείου επί της οδού Λαγοπάτη 45 και Αταλάντης  προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα:

  1. Περί αποδοχής ή μη της  γνωμοδότησης του δικηγόρου κ. Οικονομόπουλου Αντωνίου, επί των  υπ’ αριθ. οικ. 228455/29-11-2016, 228449/29-11-2016, 228452/29-11-2016, 228467/29-11-2016, 228457/29-11-2016 και 228462/29-11-2016 ακυρωτικών αποφάσεων του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, σχετικά με την υπ’ αριθ. 683/2016  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τρίπολης  και ορισμός δικηγόρου για άσκηση προσφυγής  κατ’ αυτών  στην Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006.
  2. Περί αποδοχής ή μη της  γνωμοδότησης του δικηγόρου κ. Οικονομόπουλου Αντωνίου, επί της  υπ’ αριθ. 228471/29-11-2016 ακυρωτικής απόφασης του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, σχετικά με την υπ’ αριθ. 683/2016  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τρίπολης  και ορισμός δικηγόρου για άσκηση προσφυγής κατ’ αυτής στην Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006.

Λόγοι του κατεπείγοντος:

Τα θέματα θεωρούνται κατεπείγον λόγω λήξης της προθεσμίας υποβολής της προσφυγής στην Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006.

Σε περίπτωση κωλύματός σας παρακαλούμε όπως μας ειδοποιήσετε εγκαίρως, ώστε να ειδοποιηθεί το αναπληρωματικό μέλος.                              

                       

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Της Οικονομικής Επιτροπής

ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

                                                                          ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

                           

 

Μήνυμα Δημάρχου