ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 08-02-2017

Σας καλούμε την Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 13:00΄  μ.μ. σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο του Νέου Δημαρχείου επί της οδού Λαγοπάτη  45 και Αταλάντης σε τακτική δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα:

 1. Ψήφιση και έγκριση διάθεσης πιστώσεων πληρωμής συνεχιζόμενων ενεργειών Τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών Δ/νσης Τ.Υ.- Πολεοδομίας, Δ. Τρίπολης
 2. Έγκριση  δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την  «προμήθεια σφραγίδων»
 3. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση του έργου «Επισκευή-Συντήρηση αποθήκης του Δήμου στην οδό Σταματίου Βούλγαρη ΤΚ Τρίπολης»
 4. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή μανδροτοίχου στην Τ.Κ. Ροεινού»
 5. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή μαντρότοιχου Τ.Κ. Στενού Δ.Ε. Κορυθίου
 6. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την «προμήθεια υδραυλικού εξοπλισμού»
 7. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την «προμήθεια ντουλαπών
 8. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την «Προμήθεια φωτιστικών για Τάσου Σεχιώτη, Εθνικής Αντίστασης και Πλατεία Άρεως»
 9. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την εργασία «Έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης για ακίνητα  του Δήμου Τρίπολης»
 10. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την εργασία «Επαύξηση ισχύος παροχής Δημοτικού φωτισμού πλατείας Άρεως»
 11. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του  Μονομελούς Πρωτοδικείου Τρίπολης  κατά τη δικάσιμο της 17-2-2017,  ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση  ορισθησομένη,  προς αντίκρουση της με αρ. κατάθεσης 35/2016  αγωγής  απόδοσης μισθίου των Αδαμοπούλου Κωνσταντίνας και Κόλλια Χρήστου  κατά του Δήμου Τρίπολης
 12. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης αμοιβών δικηγόρων για συνεχιζόμενες υπηρεσίες νομικής φύσεως προηγούμενων ετών.
 13. Ψήφιση και έγκριση διάθεσης πιστώσεων πληρωμής συνεχιζόμενων έργων, εργασιών, μελετών και υπηρεσιών Δήμου Τρίπολης.
 14. «Έγκριση δαπανών & διάθεση πιστώσεων Γενικών Υπηρεσιών οικονομικού έτους 2017 (εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα Ν.Π.Δ.Δ., πληρωμές για εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης, αποδόσεις φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων)».
 15. Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να συντάξει και να καταθέσει αίτηση ακύρωσης ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων κατά της υπ’ αριθ. 41/πρακτικό 9/5-12-2016   Απόφασης της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του ν. 3463/2006 Περιφέρειας Πελοποννήσου, με την οποία απορρίπτει την αριθ. πρωτ. εισερχ. 204/14-11-2016 προσφυγή του Δήμου Τρίπολης κατά των αριθμ. 15881/27-9-2016 (σχετ. 133979) και αρ. πρωτ. οικ. 124195/19-8-2016 αποφάσεων του ασκούντος χρέη Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου/ Τμήματος Διοικητικού – Οικονομικού Ν. Αρκαδίας, ως και κάθε συναφούς πράξεως,   ως πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου Τρίπολης.

Σε περίπτωση κωλύματός σας παρακαλούμε όπως μας ειδοποιήσετε εγκαίρως, ώστε να ειδοποιηθεί το αναπληρωματικό μέλος.                              

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Της Οικονομικής Επιτροπής

                              ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

                              ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

                           

 

Μήνυμα Δημάρχου