Δημοσίευση αιτήματος παρόχου δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνίων για τη χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης σε δημόσια και κοινόχρηστα ακίνητα

                           

 

Μήνυμα Δημάρχου