Δημοσίευση αιτήματος παρόχου δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνίων για τη χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης σε δημόσια και κοινόχρηστα ακίνητα