ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σας καλούμε εκτάκτως, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 εδάφιο β του Ν.3852/2010, την 5η Μαΐου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00΄π.μ. να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο του Νέου Δημαρχείου επί της οδού Λαγοπάτη 45 και Αταλάντης  προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα:

  1. Έγκριση έκδοσης τακτικών χρηματικών ενταλμάτων για την πληρωμή προνοιακών επιδομάτων ΜΑΡΤΙΟΥ - ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 στους δικαιούχους ΑΜΕΑ του Δήμου Τρίπολης.
  2. Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου  προκειμένου  να ασκήσει ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας για λογαριασμό του Δήμου Τρίπολης αίτηση ακύρωσης και αίτηση αναστολής  κατά των υπ’ αριθ. 02/πρακτικό 02/21-03-2017  και  υπ’ αριθ. 03/πρακτικό 02/21-3-2017 αποφάσεων της Α΄ Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006, ως και κάθε άλλης συναφούς πράξης ή απόφασης, να παρασταθεί κατά τη συζήτησή τους όποτε αυτή ορισθεί ή σε οποιαδήποτε αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη , να καταθέσει υπόμνημα και πρόσθετους λόγους και να ενεργεί κάθε αναγκαία  νόμιμη ενέργεια για τη νόμιμη περαίωση του ανωτέρω σκοπού  έστω και αν ρητά δεν αναφέρεται στην παρούσα.
  3. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Μονομελές Β΄.) κατά τη δικάσιμο της 23-5-2017,  ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη,  προς αντίκρουση της (Αρ. κλ. ΚΛ511/31-3-2017, Αρ. Πιν. 52, Αρ. Καταχ. ΠΡ153/25-6-2013)  προσφυγής της «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ πρώην «ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ  ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» κατά του Δήμου Τρίπολης.

Λόγος του κατεπείγοντος:

  1. Λόγω ελέγχου από τον Επίτροπο για την άμεση καταβολή των προνοιακών επιδομάτων.

  1. Προθεσμία κατάθεσης αίτηση ακύρωσης και αίτηση αναστολής κατά των ανωτέρω αποφάσεων στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

  1. Λήψη απόφασης του Δ.Σ. πριν από την οριζόμενη δικάσιμο.

Σε περίπτωση κωλύματός σας παρακαλούμε όπως μας ειδοποιήσετε εγκαίρως, ώστε να ειδοποιηθεί το αναπληρωματικό μέλος.                              

                        

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Της Οικονομικής Επιτροπής

ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

                                                                          ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

                           

 

Μήνυμα Δημάρχου