ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 

 

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Διακηρύσσει
συνοπτικό διαγωνισμό για την «προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας» και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής στο γενικό σύνολο των ειδών και με την προϋπόθεση ότι τα προσφερόμενα είδη καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας.
 
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 6.424,07 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ : 5.180,70 €).

 ΔΕΙΤΕ :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΥΔ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

                           

 

Μήνυμα Δημάρχου