ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 16-05-2017

Σας καλούμε την 16η  Μαΐου  2017, ημέρα Τρίτη  και ώρα 13:00΄ σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο του Νέου Δημαρχείου επί της οδού Λαγοπάτη  45 και Αταλάντης σε τακτική δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα:

 

 1.  Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια ειδών και εργασία επισκευής ΚΗΟ 9893 λεωφορείου
 2. Έγκριση έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής για  πληρωμή δαπάνης παραβόλων για έλεγχο εξέτασης και επανεξέτασης ΚΤΕΟ  οχημάτων  Δήμου Τρίπολης
 3. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια ειδών και εργασία επισκευής ΚΗΙ 3949 φορτηγού
 4. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την «προμήθεια υλικών για διαγραμμίσεις»
 5. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια ειδών και εργασία επισκευής ΚΗΙ 7631 απορριμματοφόρου οχήματος
 6. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης κατά τη δικάσιμο της 30-5-2017, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη,  προς αντίκρουση της (Αρ. κλ. ΚΛ230/27-4-2017, Αρ. Πιν. 22, ΑΒΕΜ: ΑΓ99/19-10-2016)  αγωγής του κ. Τσαγκαρέλη Χρήστου κατά του Δήμου Τρίπολης
 7. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του  Μονομελούς Πρωτοδικείου   Τρίπολης  κατά τη δικάσιμο της 2-6-2017,  ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση  ορισθησομένη,  προς αντίκρουση της από 2-10-2015 και  με αρ. κατάθεσης 11/2017  Αίτησης αναγνώρισης δικαιούχου αποζημιώσεως  του κ. Κοντογιάννη Γεωργίου κατά του Δήμου Τρίπολης
 8. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης κατά του Αθανασίου Τυροβολά,  κατά τη συζήτηση της προσωρινής διαταγής της 14-6-2017  και κατά τη συζήτηση της αίτησης για υπαγωγή στις διατάξεις του Ν.  3869/2010, όπως τροποποιήθηκε με τον  ν. 4336/2015 και τον ν. 4346/2015 την 11-2-2019 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη
 9.  Προμήθεια γευμάτων για τη σίτιση των μαθητών του μουσικού σχολείου Τρίπολης- Έγκριση μελέτης-έγκριση δαπάνης-καθορισμός όρων και συγκρότηση επιτροπών ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού
 10. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και    να   παρασταθεί   ενώπιον  του   Διοικητικού   Εφετείου   Τρίπολης (Σχηματισμός ακυρωτικής διαδικασίας) κατά τη δικάσιμο της 13-6-2017,  ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση  ορισθησομένη,  προς αντίκρουση της από  4-6-2015  ( με αρ. καταχ. ΑΚ75/4-6-2015 και Αρ. Πιν. 78),  Αίτησης ακύρωσης  του Κρεμπενιού Γεωργίου κατά του Δήμου Τρίπολης
 11. Ψήφιση πίστωσης για αμοιβή δικηγόρου κ. Οικονομόπουλου Αντωνίου σύμφωνα με την   300/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τρίπολης
 12. Ψήφιση πίστωσης για αμοιβή δικηγόρου κ. Αρμόνη Μιχαήλ σύμφωνα με την   276/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τρίπολης
 13. Ψήφιση πίστωσης για αμοιβή δικηγόρου κ. Αρμόνη Μιχαήλ σύμφωνα με την   290/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τρίπολης
 14. Ψήφιση πίστωσης για αμοιβή δικηγόρου κ. Αρμόνη Μιχαήλ σύμφωνα με την   289/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τρίπολης
 15. Ψήφιση πίστωσης για αμοιβή δικηγόρου κ. Αρμόνη Μιχαήλ σύμφωνα με την   301/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τρίπολης
 16. Ψήφιση πίστωσης για αμοιβή δικηγόρου κ. Αρμόνη Μιχαήλ σύμφωνα με την   288/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τρίπολης
 17. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης παροχής υπηρεσιών για «Κτηνιατρικές υπηρεσίες για την προστασία αδέσποτων σκύλων Δήμου Τρίπολης»
 18. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης παροχής υπηρεσιών «Καθαρισμός χώρου, κατεργασία εδάφους στον Δημοτικό Λαχανόκηπο –Συντήρηση αρδευτικού συστήματος»
 19. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί  στις επιτροπές ενστάσεων του Κτηματολογίου για τις Τ.Κ. Αγ. Κωνσταντίνου, Μερκοβουνίου και Σκοπής

 • Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής παρακαλούνται όπως σε περίπτωση κωλύματός τους ενημερώσουν εγκαίρως, ώστε να ειδοποιηθεί το αναπληρωματικό μέλος. 

 • Hπαρούσα πρόσκληση κοινοποιείται στους κ. Αντιδημάρχους Τρίπολης προκειμένου να ενημερώνονται, για το πότε συμπεριλαμβάνονται θέματα αρμοδιότητας τους, στην ημερήσια διάταξη, έτσι ώστε να παρευρίσκονται στη συνεδρίαση, προς παροχή διευκρινίσεων. – Σε περίπτωση κωλύματος τους παρακαλούνται όπως ενημερώνουν τον αρμόδιο εισηγητή.

                            

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Της Οικονομικής Επιτροπής

         

                  

                          ΑΛΗΓΕΩΡΓΑ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ                            

                         ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

                           

 

Μήνυμα Δημάρχου