Ο Δήμος Τρίπολης, διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Ολοκλήρωση διάνοιξης οδού Ειρήνης Μπακοπούλου Δ.Κ. Τρίπολης»

Ο Δήμος Τρίπολης, διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Ολοκλήρωση διάνοιξης οδού Ειρήνης Μπακοπούλου Δ.Κ. Τρίπολης» προϋπολογισμού 38.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α)Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ με προϋπολογισμό (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ): 22.801,81 ευρώ και κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ με προϋπολογισμό (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ): 7.837,84 ευρώ.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 12 Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ στο Δημαρχείο Τρίπολης (Λαγοπάτη 45 & Αταλάντης) στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Τρίπολης στον 1ο όροφο. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των συμβατικών τευχών από την ιστοσελίδα του Δήμου Τρίπολης στην διαδικτυακή διεύθυνση:www.tripolis.gr και να τα παραλάβουν ή μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή μέσω ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας ή από τα γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και να καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε 5,00 ΕΥΡΩ, εκτός αν ο ενδιαφερόμενος αναλάβει με δαπάνη και επιμέλειά του την αναπαραγωγή.

Ως καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των τευχών και του εντύπου οικονομικής προσφοράς έχει οριστεί η 07/09/2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 π.μ.

oik.prosfora

Γ.Σ.Υ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ

ΕΣΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Πίνακας Προυπολογισμού

Σ.Α.Υ.

ΤΕΥΔ

Τεχνική Περιγραφή

Τιμολόγιο Μελέτης

Φ.A.Y

 

 

 

                           

 

Μήνυμα Δημάρχου