Διακήρυξη Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών για τη φύλαξη και ασφάλεια του Ξενώνα υποδοχής – φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:

«Παροχή υπηρεσιών για τη φύλαξη και ασφάλεια του Ξενώνα υποδοχής – φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας»

1. Ο Δήμος Τρίπολης διακηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό υποβολής προσφορών για την υλοποίηση της υπηρεσίας: «Παροχή υπηρεσιών για τη φύλαξη και ασφάλεια του Ξενώνα υποδοχής – φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας», με προϋπολογισμό 69.638,40 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.).

2. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 69.638,40 € συμπ/νου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 56.160,00, ΦΠΑ: 13.478,40).

Η διάρκεια της Σύμβασης είναι από την υπογραφή της σύμβασης έως 30-11-2018

3. Η διαδικασία του διαγωνισμού θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 21η/9/ 2017 και ώρα 10.00πμ.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών : 29-8-2017 και ώρα 10:00 πμ.

 

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:

 

  1. Περίληψη διακήρυξης
  2. Διακήρυξη με τα παραρτήματα της.

                           

 

Μήνυμα Δημάρχου