×

Προειδοποίσηση

JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 62

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 14-03-2018

Σας καλούμε την 14η Μαρτίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00΄ σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο του Νέου Δημαρχείου επί της οδού Λαγοπάτη 45 και Αταλάντης σε τακτική δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα:

 1. Αποστολή πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών (αποδεικτικών μέσων) της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις οδών της Δ.Ε. Λεβιδίου»
 2. Ψήφιση πίστωσης για την καταβολή δικαστικών εξόδων σύμφωνα με την αρ. 5/2018 Απόφαση του Ειρηνοδικείου Τρίπολης
 3. Ψήφιση πίστωσης για την απόκτηση πρακτικών του Δ.Σ. Τριπόλεως μέσω δημοπρασίας
 4. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την υπηρεσία: «Απεντόμωση- απολύμανση- μυοκτονία συνεργείων Δ. Τρίπολης επί της οδού Παμπούκη»
 5. Ψήφιση πίστωσης για την επιστροφή ποσού στον συναλλασσόμενο με κωδ. 4754
 6. Έγκριση αναγκαίων λειτουργικών δαπανών και διάθεση απαιτουμένων πιστώσεων για επισκευή οχημάτων του Δήμου Τρίπολης (ΚΗΗ 6262, ΚΗΙ 7605)
 7. Έγκριση αναγκαίων λειτουργικών δαπανών και διάθεση απαιτουμένων πιστώσεων για επισκευή μηχανημάτων του Δήμου Τρίπολης (ΜΕ 39674, ΜΕ 134216)
 8. Έγκριση αναγκαίων λειτουργικών δαπανών και διάθεση των απαιτουμένων πιστώσεων για συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων   του Δήμου Τρίπολης
 9.  Συνδρομές
 10. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την υπηρεσία «Επισκευή πόρτας του ΚΕΠ Α»
 11. Ορισμός συμβολαιογράφου για σύνταξη πράξης αναγνώρισης τίτλων σχετικά με την αποδοχή δωρεάς ακινήτου στην Τ.Κ. Κώμης
 12. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών «Φιλοτέχνηση προσωπογραφιών πρώην Δημάρχων Δήμου Τρίπολης»
 13. Ορισμός υπαλλήλου ως υπολόγου εντάλματος προπληρωμής επ’ ονόματι του για τη δήλωση ένταξης δημοτικών εγκαταστάσεων στο Ν. 4495/2017 και την παροχή εγκρίσεων αρμόδιων υπηρεσιών για αδειοδότηση δημοτικών έργων και κτιρίων
 14. Περί αποδοχής ή μη της με αρ. πρωτ. 5674/26-2-2018 γνωμοδότησης της δικηγόρου κ. Τζίφα Αναστασίας, σχετικά με διόρθωση πρόδηλου σφάλματος στα πλαίσια του Κτηματολογίου Τρίπολης
 15. Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να καταθέσει έφεση στο Διοικητικό Εφετείο Τρίπολης κατά της υπ’ αριθ. Α 853/2017 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Β΄.) ως πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου Τρίπολης
 16. Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να καταθέσει έφεση στο Διοικητικό Εφετείο Τρίπολης κατά της υπ’ αριθ. Α 851/2017 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Β΄.) ως πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου Τρίπολης
 17. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια ειδών κιγκαλερίας
 18. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια χρωμάτων

 • Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής παρακαλούνται όπως σε περίπτωση κωλύματός τους ενημερώσουν εγκαίρως, ώστε να ειδοποιηθεί το αναπληρωματικό μέλος.

 • H παρούσα πρόσκληση κοινοποιείται στους κ. Αντιδημάρχους Τρίπολης προκειμένου να ενημερώνονται, για το πότε συμπεριλαμβάνονται θέματα αρμοδιότητας τους, στην ημερήσια διάταξη, έτσι ώστε να παρευρίσκονται στη συνεδρίαση, προς παροχή διευκρινίσεων

– Σε περίπτωση κωλύματος τους παρακαλούνται όπως ενημερώνουν τον αρμόδιο εισηγητή.

                          

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Της Οικονομικής Επιτροπής

                      

                       ΑΛΗΓΕΩΡΓΑ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ      

                           ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

                           

 

Μήνυμα Δημάρχου