Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την «προμήθεια θραυστού υλικού λατομείου 3ΑΒ»

Ο Δήμαρχος Τρίπολης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την «προμήθεια θραυστού υλικού λατομείου 3ΑΒ» και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 24.496,20 € (συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.)

ΔΕΙΤΕ: 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

                           

 

Μήνυμα Δημάρχου