Πρόσκληση Δ.Σ 02-05-2018

Σας καλούμε την 2α Μαΐου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 16.00 να προσέλθετε στην αίθουσα Αλεξόπουλου Παναγιώτη του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Τρίπολης, στο δεύτερο (β) όροφο, για Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα:

 1. Περί έγκρισης πινάκων Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής Δήμου Τρίπολης 2019-2022
 2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο: Συντήρηση συστήματος εφαρμογής αυτοματοποίησης της διαχείρισης της γραμμής του Δημότη»
 3. Επιστροφή ποσού
 4. Αδυναμία εκτέλεσης υπηρεσιών
 5. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών
 6. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών
 7. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών
 8. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών
 9. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής γενικών παρεχομένων υπηρεσιών
 10. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής γενικών παρεχομένων υπηρεσιών
 11. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής παρεχομένων υπηρεσιών
 12. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής γενικών παρεχομένων υπηρεσιών
 13. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής γενικών       υπηρεσιών
 14. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής γενικών       υπηρεσιών
 15. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσίας
 16. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 269/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Τρίπολης
 17. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 270/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Τρίπολης
 18. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 271/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Τρίπολης
 19. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 269/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Τρίπολης
 20. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 273/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Τρίπολης
 21. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 274/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Τρίπολης
 22. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 275/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Τρίπολης
 23. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 276/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Τρίπολης
 24. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 278/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Τρίπολης
 25. Πρόσληψη εποχιακού προσωπικού για την κάλυψη αναγκών πυροπροστασίας
 26. Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου κατάστημα (πρώην καφενείο)στην πλατεία της Τ.Κ Καμαρίου
 27. Μεταβίβαση άδειας και θέσεων παραγωγού λαϊκών αγορών
 28. Χορήγηση άδειας παραγωγού λαϊκών αγορών
 29. Σύσταση οργανωτικής επιτροπής καινοτομίας Δήμου Τρίπολης ενόψει συμμετοχής στο 2ο Μαραθώνιο Καινοτομίας για έξυπνες Πόλεις ΚΕΔΕ City Challenge 2018
 30. Μετακίνηση μέλους της Οργανωτικής Επιτροπής Καινοτομίας Δήμου Τρίπολης για την υλοποίηση θεματικού εργαστηρίου «City Challenge»
 31. Περί επιχορήγησης του πολιτιστικού συλλόγου Ψηλής Βρύσης
 32. Περί επιχορήγησης του Πολιτιστικού Συλλόγου Αλληλοβοηθείας «ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ» ΣΕΧΙ
 33. Έγκριση καταβολής αποζημίωσης επικειμένων στην πράξη εφαρμογής Σχ. Πόλεως ενότητας Φιλικών ιδ. Γκαργκάσουλα Κων/νου.
 34. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης για τη λειτουργία θερινών τμημάτων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο Δήμο Τρίπολης έτους 2018
 35. Υποβολή πρότασης στο Ε.Π. «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10, για την χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ»
 36. Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

                          

                                                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

                           

 

Μήνυμα Δημάρχου