ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΠΕΡΙΣΣΕΥΜΑΤΩΝ ΒΟΣΚΗΣ Δ.Ε. ΦΑΛΑΝΘΟΥ 2018

                           

 

Μήνυμα Δημάρχου