Συνοπτικός διαγωνισμός για την «προμήθεια θερμού ασφαλτομίγματος Δήμου Τρίπολης»

Ο Δήμαρχος Τρίπολης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την «προμήθεια θερμού ασφαλτομίγματος Δήμου Τρίπολης», ενδεικτικού προϋπολογισμού 37.944,00 € και με  κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

                           

 

Μήνυμα Δημάρχου