Συνοπτικός διαγωνισμός για την «προμήθεια γάλακτος»

Ο Δήμαρχος Τρίπολης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την «προμήθεια γάλακτος», ενδεικτικού προϋπολογισμού 35.520,86 € (συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.) και με  κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής.

                           

 

Μήνυμα Δημάρχου