ΜΕΛΕΤΗ 9/2018 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2018

Σας ενημερώνουμε ότι ο Δήμος Τρίπολης προτίθεται να προβεί σε διαδικασία διαπραγμάτευσης της μελέτης 9/2018 « Επισκευή και συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Τρίπολης έτους 2018» σύμφωνα με τον προϋπολογισμό της μελέτης ανά ομάδα (επισυνάπτεται έντυπο προσφοράς) .

Σας καλούμαι να μας υποβάλετε σχετική οικονομική προσφορά έως τις 14-09-2018 συνοδευόμενη από ασφαλιστική ενημερότητα ,φορολογική ενημερότητα και ποινικό μητρώο .  

Η παρούσα θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Τρίπολης.  

           

Πληροφορίες: Αλέξιος Ανδριανόπουλος

Τηλέφωνο:      2710-241504

 

 

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:

ΜΕΛΕΤΗ 9/201ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2018

                           

 

Μήνυμα Δημάρχου