Συνοπτικός επαναληπτικός διαγωνισμός για την «προμήθεια θερμού ασφαλτομίγματος Δήμου Τρίπολης»

Ο Δήμαρχος Τρίπολης προκηρύσσει συνοπτικό επαναληπτικό διαγωνισμό για την «προμήθεια θερμού ασφαλτομίγματος Δήμου Τρίπολης» και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  αποκλειστικά βάσει της τιμής.


Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 37.944,00 €, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

ΤΕΥΔ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

 

                           

 

Μήνυμα Δημάρχου