Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: Αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων Δημοτικών Ενοτήτων Τεγέας και Σκυρίτιδας του Δήμου Τρίπολης

                           

 

Μήνυμα Δημάρχου