«Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος ΔΕΥΑΤ για το 2019».

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Στην Τρίπολη στις 31 του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2018 και ώρα 11:00 συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΤ με θέμα: «Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2019».

Στην Τρίπολη και στα γραφεία της ΔΕΥΑ Τρίπολης, σήμερα στις 31 του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 11:00 συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο, ύστερα από την αριθμ. 3990/21-12-2018 έγγραφη πρόσκληση του Αντιπροέδρου, που δόθηκε σε κάθε σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1069/1980 για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που ακολουθούν.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία του, δεδομένου ότι σε σύνολο έντεκα (11). μελών ήταν:


           ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ
1. κ. Παυλής Δημήτριος, Πρόεδρος                                           1. κ. Αλεξάκης Βασίλειος, μέλος
2. κ. Καρώνης Γεώργιος, Αντιπρόεδρος
3. κ. Δαύρος Κωνσταντίνος, μέλος
4. κ. Μέλεγου Παρασκευή, μέλος
5. . κ. Μπένος Γεώργιος, μέλος
6..κ. Δημακόπουλος Σπυρίδων, μέλος
7. κ. Τσιώλη Χαρίκλεια, μέλος
8. κ. Σωτηρακοπούλου Βασιλική, μέλος
9. κ. Παπαδημητρίου Σωτήριος, μέλος
10. κ. Μπρακουμάτσου Θεοδώρα, μέλος

ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης
Κατά την συζήτηση του θέματος παρευρίσκοντο ο Γενικός Διευθυντής κ. Παρασκευόπουλος Γεώργιος ως εισηγητής, ο Δντής Οικονομικής Υπηρεσίας κ. Γεώργιος Τσόπελας και ο Δντής της Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Κων/νος Μανδρώνης.

Στην συνέχεια συζητήθηκε το θέμα: «Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2019».
Εισηγούμενος το θέμα ο Γενικός Διευθυντής της ΔΕΥΑΤ κ. Γεώργιος Παρασκευόπουλος είπε στα μέλη του Δ.Σ. ότι συνημμένα αποστέλλεται στο ΔΣ της ΔΕΥΑΤ σχέδιο Τεχνικού Προγράμματοςγια το έτος 2019 στο οποίο περιλαμβάνονται τα έργα ύδρευσης και αποχέτευσης που θα εκτελεστούν στην περιοχή του Δήμου Τρίπολης.
Η προσπάθεια υλοποίησης του προγράμματος στηρίζεται στην εξασφάλιση πιστώσεων από προγράμματα (Πρόγραμμα ΕΣΠΑ, ΕΠΠΕΡΑΑ, Π.Δ.Ε. και Προγραμματικές με Δήμο Τρίπολης και Περιφέρεια Πελοποννήσου), αλλά και από ιδίους πόρους της Επιχείρησης.


Οι άξονες που κινείται ο προγραμματισμός του 2019 μπορούν να καθοριστούν ως εξής:

Τελευταία τροποποίηση στις Σάββατο, 12 Ιανουαρίου 2019 08:50

                           

 

Μήνυμα Δημάρχου