Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια μηχανήματος έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού του Δήμου Τρίπολης

                           

 

Μήνυμα Δημάρχου