Συνοπτικός διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ Δ.Ε. ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ.

                           

 

Μήνυμα Δημάρχου