Κατεπείγουσα συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 12/06/2019

Σας καλούμε εκτάκτως, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 εδάφιο β του Ν.3852/2010, την 11η Ιουνίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00΄ π.μ., να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο του Νέου Δημαρχείου επί της οδού Λαγοπάτη 45 και Αταλάντης προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα:

  1. Περί έγκρισης 4ου Πρακτικού Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια τροφίμων και λοιπών ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του Δήμου Τρίπολης (Παιδικές κατασκηνώσεις, Κοινωνικό Παντοπωλείο), του Ν.Π.Δ.Δ. (Παιδικοί Σταθμοί, Κ.Α.Π.Η. κλπ) και της Κ.ΕΔΗ.Τ»
  1. «Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΏΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ», προϋπολογισμού ποσού 907,45 €»

Λόγοι του κατεπείγοντος:

  1. Η έναρξη της κατασκηνωτικής περιόδου στις 18-6-2019 και η απαίτηση αρκετού χρονικού διαστήματος μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες διαγωνιστικές διαδικασίες
  2. Λόγω των εξαιρετικά μεγάλων χρονικών διαστημάτων που απαιτούνται για την ολοκλήρωσή του σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και θα πρέπει να υλοποιηθεί σε εύλογο χρόνο ώστε να έχει υπογραφεί η σχετική σύμβαση με τον προμηθευτή κατά την έναρξη της σχολικής περιόδου (Σεπτέμβριος 2019)

Σε περίπτωση κωλύματός σας παρακαλούμε όπως μας ειδοποιήσετε εγκαίρως, ώστε να ειδοποιηθεί το αναπληρωματικό μέλος.                                                                                                             

     Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

          Της Οικονομικής Επιτροπής

 

       ΑΛΗΓΕΩΡΓΑ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ

            ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

                           

 

Μήνυμα Δημάρχου