Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Ανακοίνωση Πρόσληψης Προσωπικού Ορισμένου Χρόνου Για Τις Ανάγκες Πυροπροστασίας Του Δήμου Τρίπολης

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Ο Δήμαρχος Τρίπολης έχοντας υπόψη:

 

⦁    Την 320/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία ελήφθη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007«Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών υπαλλήλων», όπως αντικαταστάθηκε με αυτές του άρθρου 41 παρ. 2 του Ν 4325/2015.
⦁    Την υπ’ αριθμ. 91646/16-5-2019 απόφαση του  Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου   τo χρονικό διάστημα από 1-7-2019 έως και 6-9-2019 , συνολικού αριθμού είκοσι δύο  (22) ατόμων, για τις ανάγκες Πυροπροστασίας του Δήμου και συγκεκριμένα:
⦁    Δέκα  (10) φυλάκων κατηγορίας ΥΕ.
⦁    Δώδεκα  (12) Οδηγών με άδεια οδήγησης  Γ΄ κατηγορίας και Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.)
Σε περίπτωση μη υποβολής ικανού αριθμού αιτημάτων, οι κενές θέσεις θα καλυφθούν από φύλακες κατηγορίας ΥΕ, κατόχους άδειας οδήγησης τουλάχιστον Β΄ κατηγορίας .

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα έντυπο της αίτησης  και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά:
α)Από τα γραφεία του Δήμου (Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών - Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας – Λαγοπάτη 45 (1ος  όροφος) – Τρίπολη.
β) Από την ιστοσελίδα του Δήμου www.tripolis.gr
Οι αιτήσεις με τα δικαιολογητικά πρέπει να έχουν υποβληθεί στον Δήμο Τρίπολης το αργότερο έως και  20 Ιουνίου 2019.

                                                                                                                  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

                                                                                                                     ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΥΛΗΣ

 

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ: