Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Τρίπολης

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τρίπολης την 17η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00

 

Σας καλούμε εκτάκτως, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 εδάφιο β του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018, όπως την 17η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο του Νέου Δημαρχείου επί της οδού Λαγοπάτη 45 και Αταλάντης προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα:

 

  1. Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής
  2. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ, 32Α β του Ν. 4412/2016, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση έργου: «Συντήρηση υπάρχουσας στέγης, επιχρισμάτων και αντικατάστασης φωτιστικών 1ου Δημοτικού Σχολείου και καθορισμός όρων πρόσκλησης συμμετοχής στη διαπραγμάτευση»

 

Λόγοι του κατεπείγοντος:

  1. Άμεση ανάγκη άρσης της επικινδυνότητας για τους χρήστες του σχολείου η οποία προκύπτει από την υπ’ αρ. 730/22-8-2019 (26165/23-8-2019) Έκθεση αυτοψίας του Τμήματος Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών και Πολεοδομίας του Δήμου Τρίπολης - Μέχρι 31/08/2019 δεν έχει γίνει καμία ουσιαστική ενέργεια οριστικής επίλυσης του προβλήματος και με την έναρξη της σχολικής χρονιάς δεν είναι δυνατή πλέον η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές διαδικασίες

 

  • Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής παρακαλούνται όπως σε περίπτωση κωλύματός τους ενημερώσουν εγκαίρως, ώστε να ειδοποιηθεί το αναπληρωματικό μέλος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Της Οικονομικής Επιτροπής

 

ΤΣΑΓΚΑΡΕΛΗΣ Γ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

 

                deyatneo181