Τακτική συνεδρίαση Ο.Ε. Δήμου Τρίπολης Ο.Ε. 25-9-2019

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ H

 

Σας καλούμε την 25η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00΄, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο του Νέου Δημαρχείου επί της οδού Λαγοπάτη 45 και Αταλάντης σε τακτική δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα:

1. «Περί έγκρισης πρακτικού αριθ. (3) ελέγχου δικαιολογητικών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια γευμάτων για τη σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Τρίπολης» σχ. Έτους 2019-2020»»

2. Απόδοση λογαριασμού διαχείρισης ποσού 40,00 €, (σχετ. 244/2019 ΑΟ.Ε), για την αντιμετώπιση πληρωμής δαπάνης παραβόλων για έλεγχο εξέτασης και επανεξέτασης ΚΤΕΟ οχημάτων Δήμου Τρίπολης

3. Απόδοση λογαριασμού διαχείρισης ποσού 280,00 €, (σχετ. 244/2019 ΑΟ.Ε), για την αντιμετώπιση πληρωμής δαπάνης παραβόλων για έλεγχο εξέτασης και επανεξέτασης ΚΤΕΟ οχημάτων Δήμου Τρίπολης

4. Απόδοση λογαριασμού διαχείρισης ποσού 180,00 €, (σχετ. 244/2019 ΑΟ.Ε), για την αντιμετώπιση πληρωμής δαπάνης παραβόλων για έλεγχο εξέτασης και επανεξέτασης ΚΤΕΟ οχημάτων Δήμου Τρίπολης

5. Απόδοση λογαριασμού διαχείρισης ποσού 355,00 €, (σχετ. 35/2019 ΑΟ.Ε), για την αντιμετώπιση πληρωμής δαπάνης παραβόλων για έλεγχο εξέτασης και επανεξέτασης ΚΤΕΟ οχημάτων Δήμου Τρίπολης

6. Απόδοση λογαριασμού διαχείρισης ποσού 225,00 €, (σχετ. 35/2019 ΑΟ.Ε), για την αντιμετώπιση πληρωμής δαπάνης παραβόλων για έλεγχο εξέτασης και επανεξέτασης ΚΤΕΟ οχημάτων Δήμου Τρίπολης

7. Απόδοση λογαριασμού υπαλλήλου, υπολόγου εντάλματος προπληρωμής επ’ ονόματί του, για τη δήλωση ένταξης δημοτικών εγκαταστάσεων στο Ν. 4495/2017 και την έκδοση αδειών δόμησης καθώς και την παροχή εγκρίσεων αρμόδιων υπηρεσιών για αδειοδότηση δημοτικών έργων και κτιρίων

8. «Περί έγκρισης πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ Ο.Τ.: 112 & 116 ΤΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΛΕΒΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΠΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ»»

9. Έγκριση έκδοσης Χρηματικών Ενταλμάτων προπληρωμής με απόδοση λογαριασμού ποσού 915,00 € γραμμένων πιστώσεων του σκέλους του προϋπολογισμού του Δήμου Οικονομικού έτους 2019, για την αντιμετώπιση πληρωμής δαπάνης παραβόλων για έλεγχο εξέτασης και επανεξέτασης ΚΤΕΟ οχημάτων του Δήμου Τρίπολης.

10. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής

11. Τροποποίηση της απόφασης 294/2019 της Ο.Ε. με θέμα: «Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για «Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης Πράξης ΤΕΒΑ 2018-2019 της Κοινωνικής Σύμπραξης της Π.Ε. Αρκαδίας» ως προς όρους της διακήρυξης»

12. Τροποποίηση της απόφασης 295/2019 της Ο.Ε με θέμα: «Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Παροχή Υπηρεσιών Συνοδευτικών Μέτρων ΤΕΒΑ 2018-2019 της Κοινωνικής Σύμπραξης της Π.Ε. Αρκαδίας».

13. Περί έγκρισης πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών (αποδεικτικών μέσων) της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΑΝΑΡΗ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ».

14. Περί έγκρισης πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών (αποδεικτικών μέσων) της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΩΝ» Τ.Κ. ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ.

15. Ορισμός Υπαλλήλου ως υπόλογου εντάλματος προπληρωμής επ’ ονόματί του για τη δήλωση ένταξης δημοτικών εγκαταστάσεων στο Ν.4495/2017 και την έκδοση αδειών δόμησης καθώς και την παροχή εγκρίσεων αρμόδιων υπηρεσιών για αδειοδότηση δημοτικών έργων και κτιρίων

16. Διαγραφές βεβαιωμένων οφειλών από τέλη ύδρευσης

17. «Περί παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης της Προμήθειας χρωμάτων»

18. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Ειρηνοδικείου Τρίπολης κατά τη δικάσιμο της 7-10-2019, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη, προς αντίκρουση της από 15-5-2019 με αρ. κατάθεσης 227/2019 αγωγής ιδιωτών κατά του Δήμου Τρίπολης

 

19. Υπαγωγή του Δήμου στην ρύθμιση του Ν. 4611/2019 για την τακτοποίηση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων από πρόστιμα περιβαλλοντικών παραβάσεων προς την ΔΥΟ Τρίπολης

20. «Οικονομική ενίσχυση δημότη, λόγω σοβαρών οικονομικών προβλημάτων»

21. «Οικονομική ενίσχυση δημότη, λόγω σοβαρών οικονομικών προβλημάτων»

22. «Οικονομική ενίσχυση δημότη, λόγω σοβαρών οικονομικών προβλημάτων»

23. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Τριμελές Α΄.) κατά τη δικάσιμο της 15-10-2019, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη, προς αντίκρουση της (Αρ. .ΚΛ1036/16-5-2019, Αρ. Πιν. 4, Αρ. Καταχ. ΑΓ458/28-12-2018) προσφυγής ιδιώτη κατά του Δήμου Τρίπολης

24. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Τριμελές Β΄.) κατά τη δικάσιμο της 22-10-2019, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη, προς αντίκρουση της (Αρ. ΚΛ605/7-8-2019, Αρ. Πιν. 14, Αρ. Καταχ. ΠΡ295/15-10-2018) προσφυγής ιδιώτη κατά του Δήμου Τρίπολης

25. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Τριμελές Β΄.) κατά τη δικάσιμο της 22-10-2019, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη, προς αντίκρουση της (Αρ. ΚΛ1638/7-8-2019, Αρ. Πιν. 13, Αρ. Καταχ. ΠΡ294/15-10-2018) προσφυγής ιδιώτη κατά του Δήμου Τρίπολης

26. Διοργάνωση –Πραγματοποίηση εκδηλώσεων εορτασμού της «198ης Επετείου της Άλωσης της Τριπολιτσάς 2019»

 Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής παρακαλούνται όπως σε περίπτωση κωλύματός τους ενημερώσουν εγκαίρως, ώστε να ειδοποιηθεί το αναπληρωματικό μέλος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Της Οικονομικής Επιτροπής

 

ΤΣΑΓΚΑΡΕΛΗΣ Γ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

                deyatneo181