Συνοπτικός διαγωνισμός για την «προμήθεια θερμής ασφάλτου»

"Ο Δήμαρχος Τρίπολης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την «προμήθεια θερμής ασφάλτου» και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από  οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής.

 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 32.240,00 €,  συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.

 ΤΕΧΝΙΚEΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

 

 

                deyatneo181