Πρόσκληση για κατεπείγουσα συνεδρίαση της Ο.Ε. 1-11-2019

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ H

 

Σας καλούμε εκτάκτως, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 εδάφιο β του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018, όπως την 1η Νοεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π..μ, να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο του Νέου Δημαρχείου επί της οδού Λαγοπάτη 45 και Αταλάντης προς λήψη απόφασης για το πιο κάτω θέμα:

1. «Περί επιχορήγησης του «ΦΙΛΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ»»

Λόγος του κατεπείγοντος:

1. Διοργάνωση-πραγματοποίηση μουσικής εκδήλωσης στις 2/11/2019

 Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής παρακαλούνται όπως σε περίπτωση κωλύματός τους ενημερώσουν εγκαίρως το αναπληρωματικό μέλος.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Της Οικονομικής Επιτροπής

 

ΤΣΑΓΚΑΡΕΛΗΣ Γ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

 

                           

 

Μήνυμα Δημάρχου