Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τρίπολης 09/11/2019

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η  Σ  H

 

 

 

Σας καλούμε την 5η Νοεμβρίου  2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00΄, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από  το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο του Νέου Δημαρχείου επί της οδού Λαγοπάτη 45 και Αταλάντης σε τακτική δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα:

 

 1. Περί εκτέλεσης του έργου «Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων Δήμου Τρίπολης, προϋπολογισμού 62.883,30 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)»

 

 1. Οικονομική ενίσχυση δημότη λόγω σοβαρών οικονομικών προβλημάτων  (Αρ. πρωτ: 32606/21-10-2019)

 

 1. Οικονομική ενίσχυση δημότη λόγω σοβαρών οικονομικών προβλημάτων  (Αρ. πρωτ: 31864/14-10-2019)

 

 1. Οικονομική ενίσχυση δημότη λόγω σοβαρών οικονομικών προβλημάτων  (Αρ. πρωτ: 33676/30-10-2019)

 

 1. Οικονομική ενίσχυση δημότη λόγω σοβαρών οικονομικών προβλημάτων  (Αρ. πρωτ: 33434/25-10-2019)

 

 1. Αποδοχή δωρεάς ΤΣΑΠΡΑΛΕΙΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΑΓΚΑ

 

 1. Αποδοχή δωρεάς της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης «Save  a Greek Stray»

 

 1. Ορισμός δικηγόρου προκειμένου ως πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου Τρίπολης να προσδιορίσει στο Μονομελές Εφετείο Ναυπλίου την ημερομηνία δικασίμου της από 16-3-2018 και με αρ. 18/2018 έφεσης υπαλλήλου του Δήμου Τρίπολης και να την γνωστοποιήσει με δικαστικό επιμελητή στον ανωτέρω υπάλληλο

 

 1. Ορισμός δικηγόρου προκειμένου σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 32103/16-10-2019 έγγραφο της Δ-νσης Οικονομικών Τμήμα Εσόδων & Δημοτικής Περιουσίας να μεριμνήσει για τη μεταγραφή της 746/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Τρίπολης

 

 1. Έγκριση μετακίνησης αιρετών στα πλαίσια διεξαγωγής της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης «35η Philoxenia 2019»

 

 1. Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να καταθέσει έφεση στο Διοικητικό Εφετείο Τρίπολης κατά της υπ’ αριθ. Α536/2019 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Β΄.) ως πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου Τρίπολης

 

 1. Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να καταθέσει έφεση στο Διοικητικό Εφετείο Τρίπολης κατά της υπ’ αριθ. Α617/2019 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Β΄.) ως πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου Τρίπολης

 

 1. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης (Τμήμα Β΄.) κατά τη δικάσιμο της 10-12-2019,  ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση  ορισθησομένη,  προς αντίκρουση της (αρ. κλ. ΚΛ712/14-10-2019 αρ. πιν. 11, ΑΒΕΜ: ΕΦ260/19-7-2019) έφεσης του Δήμου Τρίπολης κατά της Α.Ε. «ΚΑΡΦΟΥΡ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ» και κατά της 233/2019 απόφασης Μονομελούς  Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης

 

 

 • Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής παρακαλούνται όπως σε περίπτωση κωλύματός τους ενημερώσουν εγκαίρως το αναπληρωματικό μέλος.

        

  

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

          Της Οικονομικής Επιτροπής    

     

 

 

                                ΤΣΑΓΚΑΡΕΛΗΣ  Γ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ               

                                 ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

                           

 

Μήνυμα Δημάρχου