Πρόσκληση για κατεπείγουσα συνεδρίαση της Ο.Ε. 1-11-2019

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η  Σ  H

 

 

Σας καλούμε εκτάκτως, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 εδάφιο β του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από  το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018, όπως  σήμερα την 1η  Νοεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:45 π..μ, να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο του Νέου Δημαρχείου επί της οδού Λαγοπάτη 45 και Αταλάντης προς λήψη απόφασης για το πιο κάτω θέμα:

  1. «Μη ύπαρξη εκκρεμών ένδικων βοηθημάτων και μέσων και λοιπών προσφυγών και ενστάσεων για τη διαγωνιστική διαδικασία του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών αγροτικών δρόμων Δήμου Τρίπολης λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων και κατολισθήσεων από τη θεομηνία της 25ης Ιουνίου 2016»»»

 

Λόγος του κατεπείγοντος:

 

  1. Λόγω της φύσης του έργου και του χειμώνα που επίκειται

 

  • Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής παρακαλούνται όπως σε περίπτωση κωλύματός τους ενημερώσουν εγκαίρως το αναπληρωματικό μέλος.

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

 

ΤΣΑΓΚΑΡΕΛΗΣ  Γ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

                           

 

Μήνυμα Δημάρχου