Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τρίπολης 15/11/2019

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η  Σ  H

 

 

 

Σας καλούμε την 15η Νοεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00΄, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από  το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο του Νέου Δημαρχείου επί της οδού Λαγοπάτη 45 και Αταλάντης σε τακτική δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα:

 

 

 1. Έγκριση πρακτικού Ι του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια  θερμής ασφάλτου»

 

 1. Περί αποδοχής ή μη της με αρ. πρωτ. 34662/7-11-2019  γνωμοδότησης του  δικηγόρου κ. Καρνέζη Αθανασίου, σχετικά με την  υπ’  αριθ. 190/2019 απόφαση  του Μονομελούς Πρωτοδικείου Τρίπολης

 

 1. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης (Σχηματισμός Ακυρωτικής Διαδικασίας) κατά τη δικάσιμο της 19-11-2019,  ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη,  προς αντίκρουση της (Αρ. καταχ. ΑΚ62/20-4-2017, αρ. πιν. 75)  προσφυγής του ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» και κατά του Δήμου Τρίπολης

 

 1. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Ειρηνοδικείου Τρίπολης  κατά τη δικάσιμο της2-12-2019,  ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση  ορισθησομένη,  προς αντίκρουση της από 15-3-2019 και  με αρ. κατάθεσης 176/2019 αγωγής υπαλλήλου του Δήμου Τρίπολης κατά του Δήμου Τρίπολης

 

 1. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Ειρηνοδικείου Τρίπολης  κατά τη δικάσιμο της 11-12-2019,  ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση  ορισθησομένη,  προς αντίκρουση της από 15-2-2018 και  με αρ. κατάθεσης 78/2018 αίτησης (διαδικασία εκουσίας δικαιοδοσίας) ιδιωτών και κατά του Δήμου Τρίπολης

 

 1. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει πρώην Αντιδημάρχους του Δήμου Τρίπολης, ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Τρίπολης κατά τη δικάσιμο της 11-12-2019 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη. (Κλητ. θέσπισμα Α18/600)

 

 1. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης (Τμήμα Β΄. Μονομελές)  κατά τη δικάσιμο της 10-12-2019,  ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση  ορισθησομένη,  προς αντίκρουση της (αρ. κλ. ΚΛ708/14-10-2019 αρ. πιν. 10, ΑΒΕΜ: ΕΦ252/18-7-2019 έφεσης του Δήμου Τρίπολης κατά της Ο.Τ.Ε. Α.Ε. 28ης Οκτωβρίου 29 – Τρίπολη) και κατά της 917/2018 απόφασης Μονομελούς  Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης

 

 1. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης (Τμήμα Β΄. Μονομελές)  κατά τη δικάσιμο της 10-12-2019,  ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση  ορισθησομένη,  προς αντίκρουση της (αρ. κλ. ΚΛ710/14-10-2019 αρ. πιν. 9, ΑΒΕΜ: ΕΦ251/18-7-2019 έφεσης του Δήμου Τρίπολης κατά της Ο.Τ.Ε. Α.Ε. Λαγοπάτη 36 – Τρίπολη) και κατά της 916/2018 απόφασης Μονομελούς  Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης

 

 1. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης (Τμήμα Β΄. Μονομελές)  κατά τη δικάσιμο της 10-12-2019,  ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση  ορισθησομένη,  προς αντίκρουση της (αρ. κλ. ΚΛ702/14-10-2019 αρ. πιν. 13, ΑΒΕΜ: ΕΦ262/19-7-2019) έφεσης του Δήμου Τρίπολης κατά της Ο.Τ.Ε. Α.Ε. 28ης Οκτωβρίου 29 – Τρίπολη) και κατά της 172/2019 απόφασης Μονομελούς  Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης

 

 1. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης (Τμήμα Β΄. Μονομελές) κατά τη δικάσιμο της 10-12-2019,  ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση  ορισθησομένη,  προς αντίκρουση της (αρ. κλ. ΚΛ704/14-10-2019 αρ. πιν. 12, ΑΒΕΜ: ΕΦ261/19-7-2019) έφεσης του Δήμου Τρίπολης κατά της Ο.Τ.Ε. Α.Ε. Λαγοπάτη 36 – Τρίπολη) και κατά της 132/2019 απόφασης Μονομελούς  Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης

 

 1. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης (Τμήμα Β΄. Μονομελές) κατά τη δικάσιμο της 10-12-2019,  ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση  ορισθησομένη,  προς αντίκρουση της (αρ. κλ. ΚΛ706/14-10-2019 αρ. πιν. 5, ΑΒΕΜ: ΕΦ127/3-4-2019) έφεσης του Δήμου Τρίπολης κατά της Ο.Τ.Ε. Α.Ε. 28ης Οκτωβρίου 29 – Τρίπολη) και κατά της 628/2018 απόφασης Μονομελούς  Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης

 

 

 1. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης (Τμήμα Β΄.) κατά τη δικάσιμο της 10-12-2019,  ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση  ορισθησομένη,  προς αντίκρουση της (αρ. κλ. ΚΛ696/14-10-2019 αρ. πιν. 7, ΑΒΕΜ: ΕΦ129/3-4-2019) έφεσης του Δήμου Τρίπολης κατά της Α.Ε. «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ» (Πλ. Γεωργίου Β΄. 8 – 10  Τρίπολη) και κατά της 632/2018 απόφασης Μονομελούς  Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης

 

 1. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης (Τμήμα Β΄.) κατά τη δικάσιμο της 10-12-2019,  ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση  ορισθησομένη,  προς αντίκρουση της (αρ. κλ. ΚΛ698/14-10-2019 αρ. πιν. 6, ΑΒΕΜ: ΕΦ128/3-4-2019) έφεσης του Δήμου Τρίπολης κατά της Α.Ε. «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ» (πρώην Τράπεζα Κύπρου Εθνομαρτύρων 10 – Τρίπολη) και κατά της 631/2018 απόφασης Μονομελούς  Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης

 

 1. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης (Τμήμα Β΄.) κατά τη δικάσιμο της 10-12-2019,  ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση  ορισθησομένη,  προς αντίκρουση της (αρ. κλ. ΚΛ700/14-10-2019 αρ. πιν. 8, ΑΒΕΜ: ΕΦ130/3-4-2019) έφεσης του Δήμου Τρίπολης κατά της Α.Ε. «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ» (πρώην ΑΤΕΒΑΝΚ Πλ. Γεωργίου Β’. & Πετροπούλου – Τρίπολη) και κατά της 633/2018 απόφασης Μονομελούς  Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης

 

 

 • Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής παρακαλούνται όπως σε περίπτωση κωλύματός τους ενημερώσουν εγκαίρως το αναπληρωματικό μέλος.

        

 

  

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

          Της Οικονομικής Επιτροπής    

     

 

 

 

                                ΤΣΑΓΚΑΡΕΛΗΣ  Γ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ               

                                 ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

                deyatneo181