Κατεπείγουσα συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής 25/11/2019

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η  Σ  H

 

Σας καλούμε εκτάκτως, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 εδάφιο β του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από  το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018, όπωςτην 25ηΝοεμβρίου 2019,ημέραΔευτέρα και ώρα10:00 (π.μ)προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο του Νέου Δημαρχείου επί της οδού Λαγοπάτη 45 και Αταλάντης προς λήψη απόφασης για το πιο κάτω θέμα:

1. «Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικούπροσωπικού του Δήμου Τρίπολης έτους 2020»

Λόγος του κατεπείγοντος:

1. Καταληκτική προθεσμία  για την ηλεκτρονική υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού προσωπικού έτους 2020 στις 26-11-2019.
➢ Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής παρακαλούνται όπως σε περίπτωση κωλύματός τους ενημερώσουν εγκαίρως το αναπληρωματικό μέλος. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Της Οικονομικής Επιτροπής

ΤΣΑΓΚΑΡΕΛΗΣ  Γ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

                           

 

Μήνυμα Δημάρχου