Συνεδρίαση οικονομικής επιτροπής στης 30/12/2019

Σας καλούμε την30ηΔεκεμβρίου2019, ημέρα Δευτέρακαι ώρα 09.00΄, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από  το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων στον 1οόροφο του Νέου Δημαρχείου επί της οδού Λαγοπάτη45 και Αταλάντης σε τακτική δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα

1. Απόδοση λογαριασμού, του υπαλλήλου κ. Μπόμπου Κων/νου, διαχείρισης ποσού 455,00€ για την αντιμετώπιση πληρωμής δαπάνης παραβόλων για έλεγχο εξέτασης και επανεξέτασης ΚΤΕΟ οχημάτων του Δήμου Τρίπολης
2. Απόδοση λογαριασμού, του υπαλλήλου κ. Μπόμπου Κων/νου, διαχείρισης ποσού 140,00€ για την αντιμετώπιση πληρωμής δαπάνης παραβόλων για έλεγχο εξέτασης και επανεξέτασης ΚΤΕΟ οχημάτων του Δήμου Τρίπολης
3. Απόδοση λογαριασμού, του υπαλλήλου κ. Μπόμπου Κων/νου, διαχείρισης ποσού 320,00€ για την αντιμετώπιση πληρωμής δαπάνης παραβόλων για έλεγχο εξέτασης και επανεξέτασης ΚΤΕΟ οχημάτων του Δήμου Τρίπολης
4. Απόδοση λογαριασμού,της υπαλλήλου κ. Καραγιάννη Φωτεινής,για κάλυψη εξόδων συμβολαίων Εθνικού Κτηματολογίου – Υποθηκοφυλακείου, για τα ακίνητα του Δήμου Τρίπολης
5. Απόδοση λογαριασμού, της υπαλλήλου κ. Καραγιάννη Φωτεινής,για έξοδα που αφορούν την υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας στο Γραφείο Κτηματογράφησης της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας για περιοχές του Δήμου Τρίπολης
6. Ορισμός δικηγόρου  προκειμένου ως πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου Τρίπολης να καταθέσει ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης προσφυγή κατά της με αριθ. αποφ.13 συνεδρ. 2/29-1-2019 της Τ.Δ.Ε. ΕΦΚΑ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ και να την γνωστοποιήσει στον αντίδικο με δικαστικό επιμελητή. 
7. Ορισμός δικηγόρου  προκειμένου ως πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου Τρίπολης να καταθέσει ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης προσφυγή κατά της με αριθ. αποφ.14 συνεδρ. 2/29-1-2019 της Τ.Δ.Ε. ΕΦΚΑ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ και να την γνωστοποιήσει στον αντίδικο με δικαστικό επιμελητή. 
8. Ανάκληση της υπ’ αριθ. 421/2019 απόφ. Ο.Ε. περί ορισμού δικηγόρου προκειμένου  να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του  Ειρηνοδικείου Τρίπολης  κατά τη δικάσιμο της2-12-2019,  ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση  ορισθησομένη,  προς αντίκρουση της από 15-3-2019 και  με αρ. κατάθεσης 176/2019 αγωγής υπαλλήλου του Δήμου Τρίπολης κατά του Δήμου Τρίπολης.
9. Ορισμός δικηγόρου  για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης (Τμήμα Α΄.) κατά τη δικάσιμο της 14-1-2020,  ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη,  προς αντίκρουση της (Αρ. κλ. ΚΛ837/31-10-2019, αρ. πιν. 23, αρ. καταχ. ΑΓ56/24-3-2017)  αγωγής της ΑΤΕ «ΚΑΣΤΑΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ» κατά του Δήμου Τρίπολης.
10. Ορισμός δικηγόρου  για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Μονομελές Α΄.) κατά τη δικάσιμο της 14-1-2020,  ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη,  προς αντίκρουση της (Αρ. .ΚΛ2050/21-11-2019, Αρ. Πιν. 48, Αρ. Καταχ. ΠΡ139/14-6-2013)  προσφυγής της «Δ.Ε.Η.  Α.Ε.  (Αλ. Σούτσου 2Γ- Τρίπολη) κατά του Δήμου Τρίπολης μετά την Α891/2017 προδικαστική.
11. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο κλήσεων παραβάσεων κ.ο.κ. (κωδικός οφειλέτη 25928).
12. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο κλήσεων παραβάσεων κ.ο.κ. (κωδικός οφειλέτη 78216).
➢ Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής παρακαλούνται όπως σε περίπτωση κωλύματός τους ενημερώσουν εγκαίρως το αναπληρωματικό μέλος. 

        

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

         Της Οικονομικής Επιτροπής     

     

                               ΤΣΑΓΚΑΡΕΛΗΣ  Γ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ                

                                ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

                           

 

Μήνυμα Δημάρχου