Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Ο.Ε. την 28η Απριλίου 2020

 

Tακτική συνεδρίαση της Ο.Ε. την 28η Απριλίου 2020

     

Σας προσκαλούμε την 28η Απριλίου 2020, ημέρα  Τρίτη και από ώρα 12:00΄ έως 14:00΄, για λήψη αποφάσεων, δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σε εφαρμογή των διατάξεων: α) του άρθρου 10 παρ.1 της πράξης Νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-2020), β) της  υπ’ αριθμό πρωτ. 18318/13-3-2020 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ., γ) της με υπ’ αριθμόν 40 με αριθμό πρωτ. 20930/31-3-2020 (ΑΔΑ:  6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ  και  δ) σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από  το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018, στα πιο κάτω θέματα:

 1. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Επισκευή και συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Τρίπολης έτους 2020»

 

 1. Περί έγκρισης Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης Διαγωνισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Αποκομιδή των σύμμεικτων απορριμμάτων και των ανακυκλώσιμων υλικών στη Δ.Ε. Τεγέας»

 

 1. Περί έγκρισης Πρακτικού διεξαγωγής ανοιχτού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΕΒΙΔΙΟΥ, προϋπολογισμού 170.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)»

 

 1. Περί έγκρισης Πρακτικού Σταδίου αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής /οικονομικών προσφορών- Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΕΓΕΑΣ, προϋπολογισμού 330.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)»

 

 1. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Γραμματεία του VII  Τμήματος) κατά τη δικάσιμο της 12-5-2020,  ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη,  προς αντίκρουση της (Β.Δ.Υ.: 106/2019, Α.Β.Δ.: 2019/3417, αρ. πιν. 2)  ανακοπής πρώην Αντιδημάρχου Δήμου Τρίπολης κατά του Δήμου Τρίπολης. (Μετά την Α344/2019 παραπεμπτική απόφαση του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης Τμήμα Β΄.)

 

 1. Έγκριση πρόσθετης αμοιβής του δικηγόρου κ. Χασάπη Παναγιώτη (σχ. 644/2018 απόφαση Ο.Ε.)

 

 1. Έγκριση πρόσθετης δαπάνης για κάλυψη εξόδων του δικηγόρου κ. Χασάπη Παναγιώτη (σχ. 566/2017 & 286/2018 αποφάσεις Ο.Ε.)

 

 1. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης (Σχηματισμός Ακυρωτικής Αρμοδιότητας) κατά τη δικάσιμο της 5-5-2020, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη, προς αντίκρουση της (Αρ. καταχ. ΑΚ50/4-4-2018, αρ. πιν. 1) προσφυγής ιδιώτη κατά του Δήμου Τρίπολης. (Μετά την Α566/2017 παραπεμπτική απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης Τμήμα Α΄. Τριμελές)

 

 1. Περί συμμετοχής του Δήμου Τρίπολης στην πρόταση με τίτλο «Κυκλικό ΑγροΕργαστήρι (Circular  Agrolab)» στην ανοικτή πρόσκληση του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus KA2/ Στρατηγικές Εταιρικές Σχέσεις, στο Πεδίο: Επαγγελματική Κατάρτιση

 

 1. Καθορισμός των όρων και συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού της υπηρεσίας «Πλύσιμο οχημάτων και μηχανημάτων που εδρεύουν στην Δημοτική Ενότητα Τρίπολης»

 

 1. «ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ (ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ) ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΤΗΣ Δ.Κ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΜΑΪΟ 2020»

 

 1. «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡ. 146/2020 Α.Δ.Σ. ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΕΛΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ»

 

 1. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ»

 

 1. Οικονομική ενίσχυση δημότη λόγω σοβαρών οικονομικών προβλημάτων (Αρ. πρωτ. 9080/9-4-2020)

 

 1. Οικονομική ενίσχυση δημότη λόγω σοβαρών οικονομικών προβλημάτων (Αρ. πρωτ. 9475/16-4-2020)

 

 1. Οικονομική ενίσχυση δημότη λόγω σοβαρών οικονομικών προβλημάτων (Αρ. πρωτ. 9676/23-4-2020)

 

 1. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο κλήσεων παραβάσεων Κ.Ο.Κ. (Κωδικός οφειλέτη 78767)

 

 1. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο κλήσεων παραβάσεων Κ.Ο.Κ. (Κωδικός οφειλέτη 78855)

 

 • Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής παρακαλούνται όπως σε περίπτωση κωλύματός τους ενημερώσουν εγκαίρως το αναπληρωματικό μέλος.

 

 • Παρακαλούνται όπως τα μέλη αποστείλουν την ψήφο τους επί των εισηγήσεων-προτάσεων που έχουν αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο e-mail: oikonomikiepitropi@gmail.com, κατά το διάστημα διεξαγωγής της συνεδρίασης.

 

                           

                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                  Της Οικονομικής Επιτροπής

 

  

                     ΤΣΑΓΚΑΡΕΛΗΣ  Γ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ                                                     

                    ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

                deyatneo181           

 

Μήνυμα Δημάρχου


Κώστας Τζιούμης: "Στο πλευρό των επαγγελματιών"

Από την Τριπολιτσά του 1821 στην Τρίπολη  του 2021

   Με τις τελευταίες  αυτοδιοικητικές εκλογές (Μάιος – Ιούνιος 2019) οι συμπολίτες εμπιστεύθηκαν και ανέθεσαν την διαχείριση, την πορεία και τις τύχες του Δήμου μας στην παράταξη « ΤΡΙΠΟΛΗ αύριο », στην οποία έχω την τιμή και τη χαρά να ηγούμαι. Τιμή διότι ηγούμαι ήδη ενός ιστορικού Δήμου, χαρά διότι περιβάλλομαι από άξιους συνεργάτες.

   Από τον  Σεπτέμβριο του 2019, όταν και αναλάβαμε την ευθύνη των Κοινών, πορευόμαστε με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον και την εξυπηρέτηση και του τελευταίου δημότη μας – και με οδηγό σταθερό το Πρόγραμμά μας, όπου και αναλυτικά περιγράφονται οι 7+1 Προτεραιότητες – Δεσμεύσεις για την Τρίπολη του αύριο. Αυτό το πρόγραμμά εψήφισαν οι (συμ-)πολίτες, αυτό προσδοκούν να υλοποιήσουμε. Μέσα σε δύσκολες περιστάσεις, που όμως δε μας πτοούν.

   Πιστεύουμε ακράδαντα ότι ο Δήμος Τρίπολης έχει δυνατότητες και πλεονεκτήματα και ανθρώπους που μπορούν να τον φέρουν σε θέση ζηλευτή και περίοπτη, να εξασφαλίσουν ευημερία για ΟΛΟΥΣ,  να δώσουν ευκαιρίες σε καινοτόμες ιδέες και σε δημιουργικά μυαλά, εκσυγχρονίσουν υπηρεσίες και δομές, να παράγουν και να προβάλλουν τα δικά μας, ξεχωριστά, υλικά και πολιτιστικά προϊόντα, να οδηγήσουν την Τριπολιτσά του Κολοκοτρώνη, λίκνο του απελευθερωτικού Αγώνα του 1821, στην Τρίπολη των πολιτών που 200 χρόνια μετά είναι υπερήφανοι για το παρελθόν τους, ευτυχισμένοι για το παρόν τους και σίγουροι για το μέλλον τους.

   Με την βοήθεια και την στήριξη όλων των συμπολιτών το πρόγραμμά μας και το όραμά μας θα γίνουν χειροπιαστή πραγματικότητα.

 Ο Δήμαρχος Τρίπολης

Κωνσταντίνος Τζιούμης