Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 21-07-2015

Σας καλούμε την  21ην Ιουλίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00   σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν.3852/2010, να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο του Νέου Δημαρχείου επί της οδού Λαγοπάτη  45 και Αταλάντης σε τακτική δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

  προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα:

 1. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την  τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων στην Δ.Ε. Τρίπολης.
 2. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την  τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων στην Δ.Ε. Λεβιδίου.
 3.  Περί έγκρισης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Β’ τριμήνου 2015.
 4.  Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή της αμοιβής των ελεγκτών δόμησης για το έργο: «Ανέγερση 4ου ολοήμερου νηπιαγωγείου Τρίπολης».
 5.  Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων του ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την Προμήθεια υγρών καυσίμων για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών του Δήμου Τρίπολης, του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Τρίπολης και της Κ.Ε.ΔΗ.Τ  για το έτος  2016.
 6.  Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εργασία: «Επισκευή ηλεκτρικών μηχανημάτων».
 7.  Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εργασία: «Επισκευή ρυθμιστή φωτεινών σηματοδοτών»  .
 8.  Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την «Προμήθεια υδραυλικών εξαρτημάτων».
 9.  Έγκριση Πρακτικού Διαγωνισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας: «Αντιμετώπιση της έκτακτης ανάγκης του Δήμου Τρίπολης για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων».
 10.  Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την καταβολή αποζημίωσης επικειμένων στην πράξη εφαρμογής Σχ. Πόλεως ενότητας Φιλικών ιδ. Βεργόπουλου Κων/νου με ΚΑ. 0407007.
 11.  Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την καταβολή αποζημίωσης επικειμένων στην πράξη εφαρμογής Σχ. Πόλεως ενότητας Φιλικών ιδ.  Γεωργακοπούλου Νίκης  με ΚΑ. 0409035.
 12.  Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την καταβολή αποζημίωσης επικειμένων στην πράξη εφαρμογής Σχ. Πόλεως ενότητας Φιλικών ιδ. Καραλέκα Βασιλείου με ΚΑ. 0419008.
 13.  Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την καταβολή αποζημίωσης επικειμένων στην πράξη εφαρμογής Σχ. Πόλεως ενότητας Φιλικών ιδ. Κωνσταντοπούλου Σοφίας του Ζώη με ΚΑ. 0401005 .
 14.  Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την καταβολή αποζημίωσης επικειμένων στην πράξη εφαρμογής Σχ. Πόλεως ενότητας Φιλικών ιδ. Γιαννακάκου Σοφίας και Ντούμο Βασιλείου  με Κ.Α. 0414011.
 15.  Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εργασία: « Συντήρηση καυστήρων–λεβήτων στα δημοτικά κτίρια του Δήμου Τρίπολης» .
 16.   Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την «Προμήθεια Ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού».
 17.  Αμοιβή δικηγόρου κ. Ευσταθίας Κανελλοπούλου.
 18. Αποδοχή γνωμοδότησης σχετικά με την υπ’ αριθ. 14/2015 απόφαση του Ειρηνοδικείου Τρίπολης.
 19.  Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας: « Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων στη Δ.Ε. Φαλάνθου» .
 20.  Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας: « Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων στις Τ.Κ. της Δ.Ε. Τρίπολης πλην της Δ.Κ. Τρίπολης » .

 

Σε  περίπτωση κωλύματός σας παρακαλούμε όπως μας ειδοποιήσετε εγκαίρως, ώστε να ειδοποιηθεί το αναπληρωματικό μέλος.                              

                        

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                           Της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

                                            ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

                                             ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ            

                           

 

Μήνυμα Δημάρχου