Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 31-07-2015

Σας καλούμε την  31ην Ιουλίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00   σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν.3852/2010, να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο του Νέου Δημαρχείου επί της οδού Λαγοπάτη  45 και Αταλάντης σε τακτική δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

  προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα:

 1. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την «Προμήθεια πυροσβεστικών κρουνών και ειδικών εξαρτημάτων ύδρευσης (δράσεις πυροπροστασίας)».
 2. Ψήφιση πίστωσης για την κάλυψη της δαπάνης της συνεχιζόμενης υπηρεσίας για την φύλαξη και ασφάλεια του ξενώνα υποδοχής –φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας.
 3. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στην Τ.Κ. Αλωνίσταινας».
 4. Ανάθεση για την εκτέλεση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΪΑΣ Τ.Κ. ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ».
 5. Ανάθεση για την εκτέλεση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΪΑΣ Τ.Κ. ΣΑΓΚΑ».
 6. Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή διπλότυπου για υποβολή ένστασης στο ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α Π.Ε. Αρκαδίας.
 7. Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την παγία προκαταβολή του Προέδρου της Τ.Κ. Ροεινού.
 8. Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την παγία προκαταβολή του Προέδρου της Τ.Κ. Αλεποχωρίου.
 9. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επιστροφή ποσού στον κ. Ζουγανέλη Δημήτριο.
 10. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επιστροφή ποσού στον κ. Καφαντάρη Σπήλιο.
 11. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την καταβολή αποζημίωσης επικειμένων στην πράξη εφαρμογής Σχ. Πόλεως ενότητας Φιλικών ιδ.  Κουμαρέλα Γεωργίου και Κουμαρέλα Ιωάννας  με ΚΑ. 0409051.
 12. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την καταβολή τόκων υπερημερίας.
 13. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την εκτέλεση του έργου : « ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ  ΟΔΩΝ Τ.Κ. ΚΑΨΙΑ, Τ.Κ. ΛΟΥΚΑ, Τ.Κ. ΠΙΚΕΡΝΙΟΥ, Τ.Κ.Κ. ΣΙΜΙΑΔΩΝ, Δ.Ε. ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ»
 14. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την εκτέλεση του έργου : « ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ  ΟΔΩΝ Τ.Κ. ΑΓΙΩΡΓΗΤΙΚΩΝ, Τ.Κ. ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ, Τ.Κ. ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ, Δ.Ε. ΚΟΡΥΘΙΟΥ»

Σε  περίπτωση κωλύματός σας παρακαλούμε όπως μας ειδοποιήσετε εγκαίρως, ώστε να ειδοποιηθεί το αναπληρωματικό μέλος.                              

                        

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                           Της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

                                            ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

                                             ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

                           

 

Μήνυμα Δημάρχου